Επικαιρότητα - 17/7/2020


Συνάντηση Εργασίας στον αρχαιολογικό χώρο Παυλοπέτρι Λακωνίας - Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου στον βυθισμένο προϊστορικό οικισμό στο Παυλοπέτρι και του περιβάλλοντός του

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου στον βυθισμένο προϊστορικό οικισμό στο Παυλοπέτρι της Λακωνίας και του περιβάλλοντός του παρουσιάστηκε την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 στην πιο πάνω περιοχή.

Το εν λόγω σχέδιο, που έχει εκπονήσει η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, εξελίσσεται στο πλαίσιο του έργου INHERIT του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Med 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στο οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, η δε Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ως συνεργαζόμενος εταίρος.

Το πιο πάνω πρόγραμμα αποβλέπει στην κατάρτιση και εφαρμογή μίας νέας στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης, που θέτει ως προτεραιότητα την προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής και φυσικής μας κληρονομιάς, καθώς και την ανάδειξη τουριστικών δραστηριοτήτων με αειφόρο χαρακτήρα.Η παρουσίαση του Σχεδίου έγινε σε συνάντηση εργασίας στην αρχαιολογική  περιοχή Παυλοπετρίου Λακωνίας, στην οποία συμμετείχαν, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Μαργαρίτα Σπυριδάκου και ο ειδικός σύμβουλος σε θέματα ΕΣΠΑ Νίκος Φοίφας, καθώς και στελέχη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Στην πιο πάνω συνάντηση έγινε αυτοψία, τόσο του χερσαίου, όσο και του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου

Ακολούθησε παρουσίαση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου και του περιβάλλοντός του, που έχει εκπονήσει η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής όπου θα προβλέπει:

- την χάραξη διαδρομών επισκεπτών από την Πούντα και τα Βιγκλάφια ως τον αρχαιολογικό χώρο του Παυλοπετρίου, τη λίμνη Στρογγύλη και το Μάγγανο,

- την οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και της προστατευόμενης περιοχής Στρογύλης - Μάγγανου,

- τη χάραξη κολυμβητικών διαδρομών και

- την τοποθέτηση χερσαίας και ενάλιας σήμανσης, με στόχο την ανάδειξη του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

======