Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοειδών Σκάλας Λακωνίας


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοειδών Σκάλας Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του

Ενημερωτική επιστολή προς όλα τα μέλη του ΑΣΕ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Στις 23/12/2018 εκλέχθηκε νέο Δ.Σ του συνεταιρισμού μας με σαφή εντολή από τις Γενικές συνελεύσεις που προηγήθηκαν την «επαναλειτουργία» του συνεταιρισμού.

Λειτουργία του εργοστάσιου συσκευασίας και τυποποίησης εσπεριδοειδών.
Πρόσκληση σε όλα τα μέλη να επαναδραστηριοποιηθούν στα πλαίσια του συνεταιρισμού.
Διασφάλιση  διαφανών και δημοκρατικών λειτουργιών του συνεταιρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό το νέο Δ.Σ. ανάκτησε τον έλεγχο του εργοστασιακού χώρου, προχωρά άμεσα στην αποκατάσταση λειτουργίας του μετά από την εξάχρονη ακινησία του, είναι σε διαδικασία ρύθμισης των οφειλών του συνεταιρισμού και καλεί τα μέλη του να υποστηρίξουν αυτές τις προσπάθειες.

Η επαναδραστηριοποίηση του συνεταιρισμού με την συμμετοχή των μελών του σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας είναι σημαντική για την οικονομία του τόπου μας, για τα συμφέροντα των παραγωγών – και με το νέο φορολογικό καθεστώς για τους συνεταιρισμένους αγρότες – για την υπεράσπιση της παραγωγής μας και της ποιότητας ζωής μας.

Το νέο Δ.Σ. εκτιμώντας ότι είναι  καθοριστική η ενημέρωση των μελών για τα ζητήματα του συνεταιρισμού και η συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων στη συνεδρίαση του στις 12/01/2019 αποφάσισε τη σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 03/02/2019 ώρα 10.30 πμ (επαναληπτική ημερομηνία Κυριακή στις 10/02/2019) με τα εξής θέματα:
1. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για την λειτουργία του εργοστάσιου.
2. Ρύθμιση οφειλών των συνεταίρων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του συνεταιρισμού και την άρση αποκλεισμού των μελών από την διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
3. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για την λειτουργία της ομάδας παραγωγών του ΑΣΕ ΣΚΑΛΑΣ.
4. Οικονομική κατάσταση συνεταιρισμού και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
5. Ορισμός ελεγκτή και ορκωτού λογιστή ελεγκτή για τις χρήσεις 2016, 2017, 2018.
6. Λοιπά θέματα για την λειτουργία του συνεταιρισμού.

Τέλος ο συνεταιρισμός για τις άμεσες ανάγκες του καλεί άμεσα τους συνέταιρους να καταβάλλουν ώς προκαταβολή της ρύθμισης οφειλών τους 50 ευρώ.

Καλούνται όλοι οι συνέταιροι παραγωγοί να έρθουν στη Γενική Συνέλευση για ενημέρωση σε σχέση με την λειτουργία του συνεταιρισμού και για την ρύθμιση των οφειλών τους.

Για το Δ.Σ. του ΑΣΕ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

======