Ιερά Μητρόπολη Μάνης - 11/2018


Αγιασμός στη Μάνη για την έναρξη της συγκομιδής ελαιοκάρπου

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ', μετέβη σε ελαιώνα στο χωριό Βαχός του Δήμου Ανατολικής Μάνης, όπου τέλεσε Αγιασμό για την έναρξη της συγκομιδής ελαιοκάρπου.

Κατά την ακολουθία ανεγνώσθη η κάτωθι ειδική ευχή για την έναρξη της συγκομιδής ελαιοκάρπου ποιηθείσα υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης :

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ενανθρωπήσας Θεός ημών, ο εν τω κήπω των ελαιών προ του αγίου Σου πάθους θείς τα γόνατα και προσευχήν τω Πατρί αναπέμψας. Συ, ο προσελθών, ως ο καλός Σαμαρείτης, εγγύς τω περιπεσόντι εις τους ληστάς και καταδήσας τα τραύματα αυτού επιχέων έλαιον και οίνον. Συ, ο αεί δεχόμενος εν τοις ναοίς Σου έλαιον, του τελείν το Ιερόν Ευχέλαιον και άπτειν τας κανδήλας εις συμβολισμόν του θείου και απείρου ελέους Σου,

 Αυτός και νυν, Κύριε, η πηγή των αγαθών και πάσης δωρεάς, επίβλεψον εξ αγίου κατοικητηρίου Σου επί τους ελαιώνας τούτους και ευλόγησον την έναρξιν της συγκομιδής του ελαιοκάρπου και την ελαιοσυλλογήν, εν τω σταδίω τούτω της ωριμότητος του καρπού. Ενίσχυσον τη θεία Σου Χάριτι τους ελαιοκαλλιεργητάς, τους συλλέκτας και πάντας τους εν τοις ελαιώσι τούτοις και εν τοις ελαιοτριβείοις εργαζομένους. Χάρισαι, Κύριε, ποικιλίαν ελαιών, τροφήν άριστον τοις ανθρώποις, εύγευστον και δυναμωτικήν τοις σώμασι, προσέτι δε και έλαιον εκλεκτόν από καρπών ελαίας αναθαλλούσης εκ γης και εκ στερεάς πέτρας, του ευφρανθήναι πάντας και ευχαριστηρίους Σοι ευχάς αναπέμψαι.

Ότι πρέπει Σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, συν τω ανάρχω Σου Πατρί και τω Αγίω Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

======