Θανάσης Δαβάκης - Λακωνία, 20/9/2018


Δαβάκης : Απόδειξη απίστευτης προχειρότητας η ένταξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο ΥπερταμείοΟ θόρυβος που ανέκυψε από τα τελευταία δημοσιεύματα σχετικά με την μεταβίβαση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο Υπερταμείο των 99 ετών και η κυβερνητική ανακοίνωση που εξεδόθη μετά από αυτόν, ανέδειξαν τη κυβερνητική προχειρότητα απέναντι σε ένα εξαιρετικής σημασίας ζήτημα όπως είναι η διαφύλαξη και η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε καθεστώς εκτός οιασδήποτε συναλλαγής.

Για το λόγο αυτό, ο Bουλευτής Λακωνίας κ. Θανάσης Δαβάκης ζητά να πληροφορηθεί από τους αρμόδιους υπουργούς με κατάθεση σχετικής Ερώτησης στη Βουλή.

Επηρεάζονται οι αρχαιολογικοί χώροι της Λακωνίας από την απίστευτη προχειρότητα της διαδικασίας μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου στο Υπερταμείο;

Στις 22 Μαΐου 2016, η κυβέρνηση ψήφισε το νόμο 4389/2016, με τον οποίο λαμβάνονταν μέτρα για την επίτευξη των προβλεπόμενων στο Τρίτο Μνημόνιο δημοσιονομικών στόχων. Το άρθρο 196 του συγκεκριμένου νόμου υποχρέωνε την Πολιτεία να μεταβιβάσει, αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα, την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ), η οποία ως θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΠ) θα αναλάμβανε τη διαχείρισή της προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, από τη συγκεκριμένη διαδικασία μεταβίβασης εξαιρούνταν μία σειρά από χώροι, πεδία και ακίνητα ειδικών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και οι χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Θα περίμενε λοιπόν κανείς πως, μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου και με σκοπό την ομαλή εφαρμογή των όσων προβλέπονται σε αυτό, τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας θα εκκινούσαν μία διαδικασία καταγραφής και διαχωρισμού της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου σε κατηγορίες, ανάλογα με το αν εμπίπτουν στις προβλέψεις περί μεταβίβασης στην ΕΤΑΔ ή αν εξαιρούνται αυτής.

Σε αντίθεση με την ανωτέρω λογική και λειτουργικά αρμόζουσα διαδικασία, η απόφαση υπ’ αριθμ. 86 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄ 2317/19-6-2018), με την οποία εξουσιοδοτείται ο υπουργός Οικονομικών να προχωρήσει σε μεταβίβαση ενός καταλόγου ακινήτων του Δημοσίου στην ΕΤΑΔ, περιλαμβάνει και ακίνητα που εμπίπτουν ξεκάθαρα στις εξαιρέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 196 του Ν. 4389/2016, ως αρχαιολογικοί χώροι.

Με σχετικές ανακοινώσεις, οι οποίες εκδόθηκαν μετά από το θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από το γεγονός ότι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία περιέρχονται στην ΕΤΑΔ – ΕΕΣΠ, τα υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού παραπέμπουν στην απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 – με την οποία υλοποιείται η μεταβίβαση των ακινήτων του καταλόγου – και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 αυτής, το οποίο εξαιρεί τους αρχαιολογικούς χώρους από τη μεταβίβαση.

Η συγκεκριμένη, όμως, απόφαση είναι ελλιπής και ενδεικτική της προχειρότητας με την οποία η κυβέρνηση έχει προσεγγίσει το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία με την οποία θα προχωρήσει ο έλεγχος των κτηρίων, πεδίων και χώρων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προς παραχώρηση ακινήτων για το αν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 196 του Ν. 4389/2016.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την απίστευτη προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση έχει προσεγγίσει τη συγκεκριμένη διαδικασία και με δεδομένο ότι στον κατάλογο του ΚΥΣΟΙΠ περιλαμβάνονται μόνο οι Κωδικοί Αριθμοί Εθνικού Κτηματολογίου των ακινήτων χωρίς καμία άλλη πληροφορία για αυτά, εγείρονται επείγοντα ερωτήματα σχετικά με τη μέχρι σήμερα διαχείριση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων στην ΕΤΑΔ, καθώς και αν αυτή περιλαμβάνει ή επηρεάζει αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Λακωνίας.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κύριοι υπουργοί:
1.    Πόσα και ποια ακίνητα του Δημοσίου που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 86 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄ 2317/19-6-2018) βρίσκονται εντός των ορίων της ΠΕ Λακωνίας;
2.    Πόσα και ποια από τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 86 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄ 2317/19-6-2018) και βρίσκονται εντός των ορίων της ΠΕ Λακωνίας εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 196 του Ν. 4389/2016;
3.    Από ποιον φορέα και με ποια διαδικασία θα γίνει ο έλεγχος για το ποια από τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 86 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄ 2317/19-6-2018) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 196 του Ν. 4389/2016;
4.     Να κατατεθεί το από 14 Ιουνίου 2018 γραπτό αίτημα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», με εισήγηση του εντεταλμένου συμβούλου αυτής προς τον Υπουργό Οικονομικών.
Ο ερωτών Βουλευτής

Αθανάσιος Π. Δαβάκης
Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ

====