Λιμεναρχείο Γυθείου - 18/5/2018


ΘΕΜΑ: Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη χερσαία ζώνη λιμένα Γυθείου.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Γυθείου (Β΄508/1978).
2. Την αριθ. πρωτ.: 2132.15/73277/2017/13-10-2017 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Β΄.
3. Την αριθ. 45/11-4-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη χερσαία ζώνη λιμένα Γυθείου για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων πολιτών/πεζών και προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος κατά τη θερινή περίοδο, όπως αυτοί οι λόγοι αποτυπώνονται στην υπό στοιχείο 3 του προοιμίου της παρούσης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης.

2. Την απαγόρευση στάθμευσης όλων των μεταφορικών μέσων (οχημάτων - δικύκλων, κ.λπ.)  από την είσοδο του λιμένα Γυθείου έναντι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία 90ο Μοίρες έως το τέλος της χερσαίας ζώνης λιμένα Γυθείου έναντι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία "Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ" από την 1η Ιουνίου έως την 1η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.

3. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης, όπου κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται όπως μεριμνήσει για το χρονικό διάστημα ισχύος των  προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην έγκαιρη τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης ρύθμισης της κυκλοφορίας  ως ακολούθως :
α. Τοποθέτηση δύο (02) φορητών, μη μόνιμων και μη πακτωμένων κιγκλιδωμάτων στα σημεία έναρξης-εισόδου (έναντι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία 90ο Μοίρες)  και λήξης-εξόδου (έναντι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία "Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ") στο εν λόγω τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα Γυθείου, επί των οποίων θα τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης στις οποίες θα αναγράφονται οι κυρώσεις για τους παραβάτες (άρθρο  157 του Ν.Δ. 187/1973- Α΄261).
β. Τοποθέτηση δύο (02) πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης επί φορητών κιγκλιδωμάτων στα σημεία της χερσαίας ζώνης λιμένα Γυθείου έναντι Κέντρου Υγείας Γυθείου και έναντι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία "ΣΟΥΣΑΜΙ" στις οποίες θα αναγράφονται οι κυρώσεις για τους παραβάτες (άρθρο  157 του Ν.Δ. 187/1973- Α΄261).
γ. Τοποθέτηση και διατήρηση κατά μήκος του τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένα Γυθείου όπου θα ισχύσουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, φορητών, μη μόνιμων και μη πακτωμένων κιγκλιδωμάτων.

4. Οι παραβάτες της παρούσης αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄261) "Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου", όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει.

5.  Η παρούσα να κοινοποιηθεί προς ευρεία ενημέρωση στο πρόγραμμα Διαύγεια, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού Λακωνίας και να αναρτηθεί  στο Δημαρχιακό Μέγαρο.                 
                                                                                       
                                 Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
               Πλωτάρχης Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης

==============