Δήμος Ευρώτα - Ανακοίνωση


Δήμος Ευρώτα : Γίνε και εσύ εθελοντής!

 

Ο Δήμος Ευρώτα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς ιδιαίτερα στην εποχή μας, στοχεύει στην ενθάρρυνση και υποστήριξη του ήθους του εθελοντισμού και στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις.

Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα με ομόφωνη απόφαση επικύρωσε την ίδρυση και στελέχωση «Μητρώου Εθελοντών», στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την κοινή ωφέλεια.

Η τήρηση και η λειτουργία του «Μητρώου Εθελοντών» του Δήμου Ευρώτα θα τελούν υπό την εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που έχει έδρα το Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας.

Με την ίδια απόφαση ψηφίστηκε κι ο Κανονισμός λειτουργίας του «Μητρώου Εθελοντών» του Δήμου Ευρώτα, όπου περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες οι σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος εθελοντισμού και τις μορφές εθελοντικής δράσης, που σχεδιάζει να υλοποιήσει.

Επιπρόσθετα, σε άμεσο χρόνο σχεδιάζεται η πραγματοποίηση μίας εκδήλωσης για τον εθελοντισμό γενικότερα, αλλά και τις μορφές ανάπτυξης του στον Δήμο Ευρώτα ειδικότερα. 

Σχετικά με τη διαδικασία ένταξης στο «Μητρώο Εθελοντών», όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα για περαιτέρω ενημέρωση. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 2735360026

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

==================

1.    ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»
Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό λειτουργίας της «Μητρώου Εθελοντών» του Δήμου Ευρώτα, όπου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες τις σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος εθελοντισμού και τις μορφές εθελοντικής δράσης.
Στόχος του Δήμου Ευρώτα είναι η ανάδειξη της διαχρονικής ανθρωπιστικής αξίας του εθελοντισμού, καθώς και η παρότρυνση των πολιτών να αναπτύξουν εθελοντική δράση και προσφορά στα διοικητικά όρια του Δήμου. Δεδομένης της απουσίας σαφούς νομικού πλαισίου για τον εθελοντισμό, το εγχείρημα αυτό δύναται να αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό για τους ενδιαφερόμενους εθελοντές και να οριοθετήσει την οργανωτική του μορφή στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους τομείς παρέμβασης και τα κοινωνικά κίνητρα.

2.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
•    Ο εθελοντισμός είναι επιλογή
•    Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτισμικές αξίες
•    Ο εθελοντισμός αποτελεί έκφραση κοινωνικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών αναγκών
•    Ο εθελοντισμός αποτελεί δραστηριότητα που επιτυγχάνεται μόνο σε μη κερδοσκοπικό πλαίσιο
•    Ο εθελοντισμός δεν αντικαθιστά την αμειβόμενη εργασία
•    Ο εθελοντισμός προϋποθέτει συγκεκριμένο ρόλο και οργανωμένη δράση

3.    ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ :
Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για έναν κοινωφελή σκοπό είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή ενός φορέα. Ο σύγχρονος εθελοντισμός προχωρά πέρα από τις παραδοσιακές του μορφές (φιλανθρωπία, σωματεία κοινωνικής αλληλεγγύης) και περικλείει μια δυναμικά ενεργή συμμετοχή των εθελοντών που εμπλέκονται σε φορείς ή οργανώσεις.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :
•    Εργασία μη υποχρεωτική και μη αμειβόμενη σε χρηματική αξία ή σε είδος. Προκύπτει από τη βούληση του ατόμου για προσφορά και παροχή κοινωνικής ωφέλειας.
•    Δράσεις και δραστηριότητες που παράγουν αγαθά/υπηρεσίες με ουσιαστική συνεισφορά στον παραλήπτη αυτών.
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ :
Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει αυτοβούλως και ανιδιοτελώς τον χρόνο του/τις γνώσεις του/τις δεξιότητες του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς απαίτηση ανταλλάγματος. Επιπρόσθετα ο εθελοντής συμπαραστέκεται και υποστηρίζει άτομα/ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερων αναγκών.

4.    ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Κοινό πλαίσιο λειτουργίας του εθελοντισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υφίσταται. Ωστόσο, η Συνθήκη Του Άμστερνταμ(1997) και η αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2008), η οποία επικεντρώνεται στον ρόλο που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στην ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές.
Στην Ελλάδα η λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων στηρίζεται στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του «συνεταιρίζεσθαι»(άρθρο 12 του Συντάγματος). Ειδικότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δήμου υφίσταται το εξής θεσμικό πλαίσιο :
•    Άρθρα 75, 93 και 214 (παρ.3 εδ.γ) του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
•    Άρθρα 76, 83, 84 και 178 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Συγκεκριμένα στον Δήμο Ευρώτα προβλέπεται η ίδρυση και στελέχωση του «Μητρώου Εθελοντών» στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την κοινή ωφέλεια. Το «Μητρώο Εθελοντών», τελεί υπό την εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας.

5.    ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
•    Οι δημότες να ενστερνιστούν τα ιδανικά του εθελοντισμού και να παρέχουν εθελοντική δράση σε τομείς του ενδιαφέροντός τους και σε συνθήκες ιδιαίτερων και επειγουσών αναγκών
•    Οι πολιτιστικοί, αθλητικοί και λοιποί σύλλογοι αφενός να προσφέρουν κίνητρα στα μέλη τους για συμμετοχή και κινητοποίηση σε εθελοντικές δράσεις αφετέρου να υποστηρίζουν κάθε πράξη/έργο εθελοντισμού του Δήμου Ευρώτα
•    Η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή κάθε μέλους της τοπικής κοινωνίας σε εθελοντικές δράσεις με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σε τομείς όπως η πολιτική προστασία, ο πολιτισμός, η κοινωνική μέριμνα κ.α….
•    Η παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε ήδη υπάρχουσες εθελοντικές οργανώσεις ή σωματεία/συλλόγους που επιτελούν φιλανθρωπικό έργο.

6.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ
•    Ο Δήμος Ευρώτα οφείλει να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τον εθελοντή
•    Ο Δήμος Ευρώτα οφείλει να υποστηρίζει τον εθελοντή με κάθε μέσο και τρόπο σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας του
•    Ο Δήμος Ευρώτα οφείλει να παρέχει την αντίστοιχη υποστήριξη σχετικά με την καθοδήγηση του εθελοντή και τα καθήκοντά του
•    Ο Δήμος Ευρώτα εγγυάται ότι κάθε εθελοντική δραστηριότητα – εργασία θα προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες για την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων
•    Ο Δήμος Ευρώτα υποχρεούται να αναλάβει την κατάρτιση του εθελοντή εφόσον απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο
•    Ο Δήμος Ευρώτα υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση εθελοντικής εργασίας, καθώς και συστατική επιστολή στους εθελοντές.

7.    ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ
•    Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση του «Μητρώου Εθελοντών» και την υλοποίηση των εθελοντικών δράσεων είναι το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που έχει έδρα το Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας. Ένας υπάλληλος του Δήμου θα οριστεί Υπεύθυνος/Συντονιστής με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου.
Στο πλαίσιο σωστής οργάνωσης και λειτουργίας του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Ευρώτα» προβλέπονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
Σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων εθελοντισμού για όλους τους δημότες, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εθελοντικής δραστηριότητας
Εισηγείται το ετήσιο πρόγραμμα εθελοντικής δραστηριότητας προς το Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε έτους
Προάγει τις αξίες του εθελοντισμού και προτρέπει τους δημότες σε εθελοντικές δράσεις
Δέχεται τις αιτήσεις των δημοτών που ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντική εργασία. 
Τηρεί το αρχείο της «Μητρώου Εθελοντών» του Δήμου Ευρώτα
Διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού λειτουργίας και τη διευθέτηση των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν κατά την προσφορά εθελοντικής εργασίας
Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη των ιδεωδών του εθελοντισμού, καθώς και την έκφραση αυτών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
Μεριμνά για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εθελοντών ιδιαίτερα σε ειδικούς τομείς απασχόλησης
Μεριμνά για τη σωστή συνεργασία μεταξύ των εθελοντών αλλά και τη συνεργασία μεταξύ αυτών και άλλων συλλόγων, σωματείων κτλ που υλοποιούν εθελοντική δράση
Ενθαρρύνει την εθελοντική προσφορά σε άλλες ήδη οργανωμένες «κοινότητες» π.χ. σχολεία, σύλλογοι και αναλαμβάνει τον ρόλο του φορέα συντονιστή μεταξύ αυτών.
Προωθεί τη συμμετοχή των εθελοντών σε δράσεις ανάλογα με τις γνώσεις τους, τις ικανότητές τους και τις δεξιότητες τους
Διοργανώνει συνεδρίες, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό να αναδείξει τους τομείς εθελοντικής δράσης, να κατευθύνει τους εθελοντές στην παροχή εθελοντικής εργασίας και γενικότερα να ενημερώνει για τους τρόπους και τα μέσα πρόσβασης στον εθελοντισμό.
 
8.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»
•    Μέλος του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Ευρώτα» δύναται να είναι οποιοσδήποτε κάτοικος ή δημότης επιθυμεί κι εφόσον συμπληρώσει και υποβάλει τη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος. Η αίτηση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα (www.eurota.gr), στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και στα ΚΕΠ του Δήμου Ευρώτα και κατατίθεται στο αρμόδιο τμήμα στο Δημαρχείο Σκάλας.
•    Η υπογραφή της αίτησης συνεπάγεται την αποδοχή όσων προβλέπονται στον παρόν Κανονισμό και τη συμφωνία παροχής εθελοντικής εργασίας.
•    Οι εθελοντές-μέλη του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Ευρώτα» αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία σχετικά με την υποβολή της αίτησης και την υπογραφή της συμφωνίας θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνεδρίες που θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να συζητείται το πρόγραμμα εθελοντικών δράσεων και να καταμερίζονται οι εργασίες. Επικεφαλής των συνεδριών θα είναι ο υπάλληλος του Δήμου Ευρώτα που θα ορισθεί υπεύθυνος της τήρησης και της λειτουργίας του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Ευρώτα».
•    Οι εθελοντές-μέλη στη συνέχεια θα μπορούν συμμετάσχουν σε κάθε εθελοντική δράση που προγραμματίζεται από τον Δήμο Ευρώτα. Συγκεκριμένα οι εθελοντές προβλέπεται να δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
•    Οι δράσεις που θα υλοποιούνται σε κάθε τομέα θα καθορίζονται στον ετήσιο προγραμματισμό Εθελοντικής Δράσης, ο οποίος θα καταρτίζεται από την/τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος/υπεύθυνο και θα ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, σε έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις (π.χ. φυσικές καταστροφές) ενδέχεται να καλούνται οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εθελοντών να προσφέρουν εργασίες εφόσον το επιθυμούν.

9.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»
•    Στην περίπτωση εκείνη που ο υπεύθυνος του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Ευρώτα», παρατηρήσει ή διαπιστώσει ότι κάποιο μέλος- εθελοντής κωλύει ή δυσχεραίνει την καλή συνεργασία μεταξύ Δήμου και εθελοντών, καθώς και τη διεκπεραίωση των εθελοντικών δράσεων μπορεί να εισηγηθεί στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Δήμαρχο τη διαγραφή του. Κατόπιν εκτίμησης ή και περαιτέρω έρευνας εκδίδεται Απόφαση για τη διαγραφή του μέλους-εθελοντή, η οποία προσυπογράφεται από τον Δήμαρχο ή αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον υπεύθυνο του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Ευρώτα». Τέλος η Απόφαση κοινοποιείται στο μέλος-εθελοντή.

10.     ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα στοιχεία των μελών-εθελοντών, όπως αυτά δηλώνονται στην αίτησή τους, είναι απόρρητα και μπορούν να κοινοποιηθούν μόνο κατόπιν εγγράφου συναινέσεως τους, σύμφωνα πάντοτε με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.