Δήμος Ανατολικής Μάνης


Απόφαση Οριοθέτησης - κήρυξης ως πυρόπληκτων περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές 1ης, 2ας και 3ης Ιουλίου 2017 στο Δήμο Ανατολικής Μάνης ΠΕ Λακωνίας

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ οικ. 2449/Α325/1-12-2017 (7ΗΨΕ465ΧΘΞ-ΖΣ6) κηρύχθηκαν ως πυρόπληκτες και έγινε η οριοθέτηση των περιοχών για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής προς αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 1ης, 2ας και 3ης Ιουλίου 2017 στο Δήμο Ανατολικής Μάνης ΠΕ Λακωνίας.

Η συγκεκριμένη Απόφαση αφορά στην αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Σκουταρίου και της Τοπικής Κοινότητας Κότρωνα Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Το έργο της χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 1ης , 2ας και 3ης  Ιουλίου 2017 στις παραπάνω περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης ΠΕ Λακωνίας αναλαμβάνει η Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών  Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Ι. Κόνιαρη 43, Αθήνα Τηλ. 2108704708).

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές κλπ κτιρίων που έχουν πληγεί από την συγκεκριμένη πυρκαγιά, προκειμένου να καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλουν στην ανωτέρω Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) Αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ οικ. 537/Α321/03.02.2016 (ΦΕΚ/Β’/400) και οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 (ΦΕΚ/Β’/2774) για έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας Απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής.

======