Αγροτικά θέματα


Απόσυρση οπωροκηπευτικών από την αγορά για δωρεάν διανομή


Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα που αφορούν στα προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων οπωροκηπευτικών με απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή:

Σας γνωρίζουμε ότι με τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής θεσπίστηκαν συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων οπωροκηπευτικών, εξαιτίας της συνέχισης της απρόβλεπτης κρίσης που προκλήθηκε από την απαγόρευση της ρωσικής κυβέρνησης στις εισαγωγές ορισμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων.

Ο νέος Κανονισμός προβλέπει συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης μέχρι εξάντλησης της νέας κατανομής των ποσοτήτων για κάθε κράτος μέλος ή μέχρι την 30η Ιουνίου 2017 (ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη).

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει επιπλέον τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και 543/2011 της Επιτροπής όπως ισχύουν, την αριθ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, και την αριθ. 3630/87095/28-07-2016 (ΦΕΚ 2413/Β) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το μέτρο που προβλέπεται είναι η απόσυρση οπωροκηπευτικών από την αγορά για δωρεάν διανομή, τα οποία προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά και θα υλοποιηθεί μέσω μεμονωμένων παραγωγών, επειδή στην περιοχή μας δεν υπάρχουν Οργανώσεις Παραγωγών που να υλοποιούν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Η κατανομή των ποσοτήτων ανάμεσα στους μεμονωμένους παραγωγούς γίνεται με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα», το οποίο παρακολουθεί η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα προϊόντα για τα οποία διατίθεται η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, οι συνολικές επιλέξιμες ποσότητες αυτών καθώς και η διαδικασία υλοποίησης των αποσύρσεων για δωρεάν διανομή αναφέρονται στην αριθ. 3630/87095/28-07-2016 (ΦΕΚ 2413/Β) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την αριθ. 3868/92491/18-8-2016 (ΑΔΑ: Ω1ΥΠ4653ΠΓ-ΝΗΨ) Εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

26/8/2016

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Αγροτικής Οικ/μίας & Κτην/κής
Θεοχαράκου Βασιλική