Θανάσης Δαβάκης - Λακωνικά θέματα


Ερωτήματα Δαβάκη προς την Κυβέρνηση και τον ΑΔΜΗΕ στην περιοχή του Δήμου Μονεμβασίας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σκουρλέτη για το σχεδιασμό των έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΑΔΜΗΕ στην περιοχή του Δήμου Μονεμβασίας, για την διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου, κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Θανάσης Δαβάκης.

Η Ερώτηση του κ. Δαβάκη έχει ως εξής:

Στις 17-5-2016, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για τα έτη 2017-2026. Η διαδικασία της διαβούλευσης έκλεισε στις 17-6-2016 και το Πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση τελικής διαμόρφωσης και έγκρισης από την ανωτέρω αρχή (ΡΑΕ).

Προηγουμένως, στις 23-3-2016, ο ΑΔΜΗΕ είχε προβεί σε Πρόσκληση – Διακήρυξη με αντικείμενο την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 2007-2026. Επίσης, στις 11-3-2016, δηλαδή πριν την έναρξη της προαναφερθείσας διαβούλευσης, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην Προκήρυξη σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τοπογραφικής αποτύπωσης, προκειμένου για την κατασκευή της χάραξης «Τερματικός Συκιάς έως Υ/Σ Ζεύξης Ν.Α. Πελοποννήσου».

Η χάραξη της γραμμής αυτής δεν βρίσκει την τοπική κοινωνία και τους θεσμικούς εκπροσώπους της σύμφωνους:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβάσιας, με την υπ’ αριθμ. 140/2016 Απόφασή του, κατέληξε ομόφωνα στην έκφραση αρνητικής θέσης σχετικά με την προαναφερόμενη πρόταση του ΑΔΜΗΕ (χάραξη γραμμής «Τερματικός Συκιάς έως Υ/Σ Ζεύξης Ν.Α. Πελοποννήσου»).

Επίσης, αποφάσισε ότι θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ακύρωση του συγκεκριμένου σχεδιασμού.

Αρνητική στάση απέναντι στο σχέδιο αυτό έχει και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σύμφωνα με σχετική εισήγηση, η συγκεκριμένη χάραξη της γραμμής «Τερματικός Συκιάς έως Υ/Σ Ζεύξης Ν.Α. Πελοποννήσου» επηρεάζει άμεσα, και με σαφώς αρνητικό πρόσημο, μια ευρύτερη περιοχή, όπου το περιβαλλοντικό και το πολιτισμικό απόθεμα αποτελούν τους μοναδικούς αναπτυξιακούς μοχλούς της.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω και ειδικά τις αποφάσεις και τις εισηγήσεις των οργάνων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

1.       Για ποιο λόγο το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2017-2026 αναμένεται να εγκριθεί από τη ΡΑΕ χωρίς τους περιβαλλοντικούς όρους που θα προκύψουν από την αντίστοιχη ΣΜΠΕ, η οποία δεν έχει ακόμη εκπονηθεί και δημοσιευθεί (όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2001/42/ΕΚ για Προγράμματα Ενέργειας);

2.       Για ποιο λόγο ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στις παραπάνω ενέργειες, θεωρώντας τη χάραξη «Τερματικός Συκιάς έως Υ/Σ Ζεύξης Ν.Α. Πελοποννήσου» ως δεδομένη, προεξοφλώντας τη μη τροποποίηση ή και ακύρωσή της στη φάση της διαβούλευσης ή στη φάση της έγκρισης της ΣΜΠΕ που θα ακολουθήσει;

3.       Για ποιο λόγο δεν προηγήθηκε εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ κανενός είδους πρωτοβουλία συνεργασίας ή ενημέρωσης των τοπικών φορέων, πέραν της δημόσιας διαβούλευσης;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αθανάσιος Π. Δαβάκης