Πολιτική Προστασία Π.Ε. Λακωνίας


ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και Παραμονή Εκδρομέων σε Εθνικούς    Δρυμούς, Δάση και Ευπαθείς Περιοχές»

  22/6/2016

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

      Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Τ.Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2.   Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου»

3.   Την αριθμ. 1521/21-3-2013  εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  Υπ. Δ.Δ. & Π.Π.

4.   Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 « Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»

5.   Το Ν. 4249/24-3-2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΓΓΠΠ κλπ» (ΦΕΚ73, τευχ. Α’)

6.   Το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας « Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423/Β/10-4-2003).

7.   Την υπ’ αριθ. 80951/27377 (ΦΕΚ 3101/Β/2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη

      Πελοποννήσου « Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους

      Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου»

8.   Το υπ’ αριθ. 3687/23-5-2016 έγγραφο της ΓΓΠΠ περί λήψης απόφασης για την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων…..κλπ

9.   Την υπ’ αριθ.4464/17-06-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτ. Και Διοικ. Ανασυγκρότησης  (ΑΔΑ:Ω4ΠΔ465ΦΘΕ-ΝΕ1)

10.   Την υπ’ αριθ. 84264/1392/21-06-2016 (ΑΔΑ ; 6Λ8ΠΟΡ1Φ-ΥΧΘ) Απόφαση του ασκούντα καθήκοντα ΓΓ της ΑΔΠΔΕ&Ι  περί εξουσιοδότησης  Περιφερειάρχη.

11.   Την αριθμ. 162444/1131/21-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη περί εξουσιοδότησης των Αντιπεριφερειαρχών.

12.   Την ομόφωνη Απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) στις 16-5-2016 για την αναγκαιότητα επιβολής  απαγορευτικών  μέτρων  σε Δάση και ευπαθείς περιοχές, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας πρόκλησης πυρκαγιών.

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων στα Δασικά Συμπλέγματα Πάρνωνα, Αν. Ταϋγέτου, Ζάρακα, Αναδασώσεις  Βρεσθένων και Βασιλακίου. σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου  2016 τις ημέρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς με δείκτη επικινδυνότητας  4 και 5. Επίσης την ίδια χρονική περίοδο και με δείκτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς  4 και 5 απαγορεύεται η διέλευση περιπατητών στο Φαράγγι του Οιτύλου από Ε.Ο. Αρεόπολης–Καλαμάτας μέχρι την Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας, καθώς και η διέλευση οχημάτων στο δρόμο από Μονή Δεκούλου προς Φαβάτου.

 2. Εξαιρούνται του μέτρου της απαγόρευσης κάτοικοι και κτηνοτρόφοι που διαμένουν ή δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες θέσεις εντός των ανωτέρω δασικών συμπλεγμάτων καθώς και οι έχοντες ειδική άδεια του Δασαρχείου της περιοχής.

3.  Επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων καθ’ όλο το 24ωρο στους κατωτέρω δρόμους :

                Δασικό Σύμπλεγμα Πάρνωνα

    1.  Από Καρυές προς Αγ. Πέτρο Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας

    2.  Από Βαμβακού μέσω του δάσους προς Αγ. Πέτρο, προς

         καταφύγιο Ε.Ο.Σ., προς Καστάνιτσα, προς Πολύδροσο,

         προς Αγριάνους και προς Καλλιθέα.

   3.  Από καταφύγιο Δασαρχείου Σπάρτης προς Αγ. Βασίλειο,

        Πλατανάκι, Παλαιοχώρι και Κοσμά.

   4.  Από Πολύδροσο μέσω θέσης « Ψητό » προς Κοσμά.

   5.  Από Βασαρά προς Βέροια – Πολύδροσο – Μονή Αγ.

        Αναργύρων.

   Δασικό Σύμπλεγμα Αν. Ταϋγέτου

1.  Από Μυστρά προς Ταϋγέτη μέχρι Κατασκηνώσεις.

2.  Από Ανώγεια προς Σωτήρα Σοχά, Αναβρυτή – Αγ.

     Ιωάννη.

3.  Από Παλαιοπαναγιά προς θέση « Μαγγανιάρη » μέχρι

     τη θέση « Βάρδα » και καταφύγιο Ταϋγέτου.

4.  Από Ξηροκάμπι μέχρι Κουμουστά.

5.  Από Γοράνους μέχρι Μονή Γόλας.

4. Από την προηγουμένη όταν δημοσιοποιείται ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στην ιστοσελίδα  της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) , παρουσιάζει και τις περιοχές που θα εφαρμόζεται  η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων, εκδρομέων στις οποίες εκτιμάται κατάσταση κινδύνου 4(πολύ υψηλή) και 5(κατάσταση συναγερμού).

Δελτίο Τύπου θα εκδίδεται από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη,  από την προηγουμένη, για την ενημέρωση του κοινού το οποίο θα αποστέλλεται και στις Υπηρεσίες μέσω τηλεομοιοτυπίας  (Fax).

Παρακαλούμε τους αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους για τη σήμανση και τον έλεγχο των προαναφερθέντων περιοχών, καθώς και την ενημέρωση των κατοίκων.  

5. Οι παραβάτες  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Ενημερώνουμε τους πολίτες της Λακωνίας ότι καθ’ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου θα διενεργούνται έλεγχοι από εξουσιοδοτημένα όργανα και τους καλούμε να συνδράμουν το έργο και την προσπάθεια των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων, ώστε η αντιπυρική περίοδος να στεφθεί από επιτυχία.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ