Δήμος Ευρώτα


Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Ευρώτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (03) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυροπροστασία - πυρασφάλεια)

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε

την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μέχρι τρείς (03) μήνες και συγκεκριμένα την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για το χρονικό διάστημα από 22.06.2016 έως και 19.09.2016, για κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες προστασίας των δασικών εκτάσεων της περιοχής του Δήμου Ευρώτα (πυροπροστασία - πυρασφάλεια).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ευρώτα (Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας ισόγειο), αρμόδια υπάλληλος κα Σεργιάδη Αφροδίτη (τηλ.επικ.:2735 3 60024), ανακοινώσεων έως και την 21η Ιουνίου 2016 (ημέρα Τρίτη).