Δήμος Μονεμβασίας : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Αρνητική θέση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας στο σχεδιασμό διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης του ΑΔΜΗΕ

Στα πλαίσια της 8ης φετινής του συνεδρίασης, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόταση του ΑΔΜΗΕ που αφορά το σχεδιασμό υλοποίησης της ενεργειακής δικτύωσης Πελοποννήσου - Κρήτης.

Της απόφασης του Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 2016, προηγήθηκε εισήγηση του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη ο οποίος αναπτύσσοντας τις απόψεις του επί του θέματος, αναφέρθηκε στους λόγους που διαφωνεί με τον υφιστάμενο σχεδιασμό επισημαίνοντας ότι «ο Δήμος Μονεμβασίας επιβαρύνεται συστηματικά και πολλαπλώς με το συγκεκριμένο σχεδιασμό, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Δείτε αναλυτικά

 Αριθ. Απόφασης 140/2016

«Περί έκφρασης θέσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Διασύνδεση Ε.Ρ. 150 kV Κρήτη – Πελοπόννησος Τμήμα Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Μολάων – Σταθμός Αντιστάθμισης (Νοτιότερο Άκρο Ακρωτηρίου Μαλέα)»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ηρακλή Τριχείλη, ο οποίος αφού ανέπτυξε τις απόψεις του επί του θέματος, έκανε την εξής πρόταση:

Από τον ΑΔΜΗΕ έχει επιλεχθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης της Πελοποννήσου με την Κρήτη μέσω του Δήμου Μονεμβασίας, η δε δημόσια διαβούλευση για το σχεδιασμό λήγει στις 17 Ιουνίου.

Το έργο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον, εγκαταλείποντας ουσιαστικά τη διασύνδεση της Αττικής με την Κρήτη, που ήταν έως τώρα το βασικό έργο.

Ο σχεδιασμός Μολάοι-Συκέα με υπόγειο καλώδιο μήκους 6,9 km, Συκέα-Κάβο Μαλέα με εναέρια γραμμή μήκους 44 km, Κάβο-Μαλέας-Κρήτη με υποβρύχιο καλώδιο και από το σημείο προσαιγιάλωσης έως τον Υποσταθμό με υπόγειο καλώδιο μήκους 31 km.

Έχουν ήδη εγκριθεί από τον ΑΔΜΗΕ και έχουν συμβασιοποιηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η τοπογραφική μελέτη, οι οποίες θα παραδοθούν εντός των επομένων μηνών.

Συνεπώς η πρόταση για ενημέρωση και διαβούλευση του ΑΔΜΗΕ, είναι εντελώς προσχηματική και γίνεται για να κερδηθεί χρόνος, ενώ ήδη απορρίπτουν όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Διαφωνούμε με το συγκεκριμένο τρόπο επιλογής, δηλαδή της εναέριας γραμμής μεταφοράς, διότι η εγκατάσταση πυλώνων υψηλής τάσης θα επιβαρύνει περιβαλλοντικά την περιοχή διέλευσης και είναι αντίθετη με τις επιλογές του Δήμου, όπως έχουν εκφρασθεί μέσα από το ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. της Δ.Ε. Μονεμβασίας και το Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Βοιών, όπου έχει επιλεχθεί το μοντέλο της ήπιας αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης, με προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισμικού αποθέματος.

Βασικότατος λόγος διαφωνίας είναι επίσης και η δυνατότητα που δίνεται για τη σύνδεση ανεμογεννητριών, αφού η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Π.Α.Π. 3 και έχουν κατατεθεί δεκάδες αιτήσεις για άδειες δημιουργίας αιολικών πάρκων, μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον εταιρειών, μετά από τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και την απλοποίηση των διαδικασιών, είναι λοιπόν σαφές ότι ισχυρό κίνητρο για την κατασκευή εναέριας γραμμής, είναι και η σύνδεση Ανεμογεννητριών.

Σημειωτέον ότι το αντίστοιχο τμήμα στην Κρήτη, έχει προταθεί με υπόγειο καλώδιο, κάτι που συνιστά διακριτή συμπεριφορά σε βάρος του Δήμου μας.

Συνεπώς ο Δήμος Μονεμβασίας επιβαρύνεται συστηματικά και πολλαπλώς με το συγκεκριμένο σχεδιασμό, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του κ. Δημάρχου και τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, αλλά και των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και φορέων της περιοχής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει αρνητική θέση σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση του ΑΔΜΗΕ, για τη διασύνδεση της Πελοποννήσου με την Κρήτη, για τους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ακύρωση του ανωτέρω σχεδιασμού.