Δήμος Μονεμβασίας


Ορισμός Αντιδημάρχου στο Δήμο Μονεμβασίας - μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης, με την υπ' αριθ. 171/2016 απόφασή του ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, στη θέση της παραιτηθείσας Αντιδημάρχου κας Κατερίνας Τσαφατίνου, το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταύρο Χριστάκο, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 12/05/2016 έως 28/02/2017.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας, μεταβιβάζοντας σ’ αυτόν και αρμοδιότητες για τα θέματα εποπτείας: α) Την παρακολούθηση και έλεγχο οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα των Εσόδων του Δήμου, β) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας.