ΌΛΑ στο Διαδίκτυο : Οι Πραξεις Και Οι Αποφάσεις Tων Αρχών


 

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, το σχέδιο νόμου για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο.

Το νομοσχέδιο στοχεύει στη διαφάνεια και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ευρύτατης δημοσιότητας των αποφάσεων που αφορούν όλους τους πολίτες. Επίσης, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, καθιερώνεται πλέον η δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, προκειμένου οι πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις αποφάσεις.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, "η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων στο Διαδίκτυο δεν υποκαθιστά το ισχύον σύστημα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που ήδη προβλέπεται από τη νομοθεσία".
Εκτός από τις πράξεις και τις αποφάσεις, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο Διαδίκτυο πρέπει να αναρτώνται:

α) Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών.

β) Διορισμοί και μεταβολές ως προς τα πρόσωπα στις διοικήσεις των υπουργείων και των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

γ) Η συγκρότηση επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου, καθώς και οι προβλεπόμενες αμοιβές των μελών τους.

δ) Οι προκηρύξεις επιλογής προσωπικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών φορέων του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οργάνων, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

ε) Οι πράξεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους αλλά και στοιχείων που αφορούν διακηρύξεις, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

στ) Οι πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης δημόσιας και κοινοτικής περιουσίας ή περιουσιακών στοιχείων τόσο του δημοσίου όσο και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης α'και β' βαθμού.

ζ) Οι πράξεις αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, καθορισμού εθνικών δρυμών και δασικών εκτάσεων, χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων και οι ανακλήσεις των χαρακτηρισμών αυτών, καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων.

 

 

To Aρθρο αυτό αναγνώστηκε 2818 φορές  (Εως 5/9/2010, 7:00 μμ. Powered by web1counter , Urchin Software and Google Analytics).