Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 28/12/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο  Έγκριση  4ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Βλαχιώτη» αναδόχου Κ/Ξ Ματθαίος Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία – Ολύμπιος ΑΤΕ (εξ αναβολής)

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

2ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος  Αποστολάκος

3ο Συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.  

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος  Αποστολάκος

4ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κτιρίων τ.κ. Καρυών» αναδόχου Κ/Ξ Π. & Α. Μάνης Τεχνική Ο.Ε. – Π.Τσάκωνα

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

5ο  Έγκριση της αριθ.65/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.   Πολιτισμού, και Περιβάλλοντος  Δήμου  Σπάρτης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσαγκαρούλης

6ο  Περί παράτασης ισχύος της αρ. πρωτ. 39240/22-12-2015 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Ιωάννη Βλάχου για την προμήθεια των ειδών της υποομάδας Θ1 «είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού» της προμήθειας τροφίμων και  λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος  Αποστολάκος

7ο  Περί απευθείας ανάθεσης των ειδών της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015.

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος  Αποστολάκος