Περιφέρεια Πελοποννήσου - Π.Ε Λακωνίας


Ανακοινώνεται ότι

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1840/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  προέβη στη δημοσίευση της υπ’αρίθμ. 8041/25-11-2015 (ΑΔΑ:76ΜΡ7Λ1-ΦΣ8) πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, που απέβησαν άγονα κατά τη διενέργεια του αρχικού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού (αρ.προκήρυξης 4086/2015, ΑΔΑ:7Φ2Ρ7Λ1-ΒΑΔ), και διεξαχθέντων διαπραγματεύσεων όπως και νέων δρομολογίων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του σχολ.έτους, με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων, δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λακωνίας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 123.950,51 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.

Η διαπραγμάτευση θα είναι ηλεκτρονική και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά  μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης σε ηλεκτρονικό φάκελο. Τα δικαιολογητικά που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή πρέπει να υποβληθούν και σε φυσικό φάκελο εντός της ίδιας ημέρας, ήτοι 4-12-2015 από την ημέρα της ηλεκτρονικής αποστολής.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η, 27η/11/2015 και ημερομηνία λήξης υποβολής (καταληκτική ημερ/νια ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών), η ημέρα Παρασκευή, 4/12/2015 και ώρα 12:30  μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την ημέρα Δευτέρα 7η/12/2015 και ώρα 8:30 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ –Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ