Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 23/11/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Έγκριση τευχών ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μονάδας (α)Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σημείο Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) και (β)Μηχανική Διαλογή  Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίηση (ΜΜΔ-Κ) Δήμου Σπάρτης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

2ο Έγκριση μελέτης για δαπάνες «Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων και εποπτείας/καθαριότητας, διατροφής, φύλαξης/ χώρου-καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων»

Εισηγητής:  κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

3ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ου ΑΠΕ)  του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΑΜΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ», αναδόχου Μπορέτου Ιωάννη.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Περί συγκρότησης επιτροπής  παραλαβής προμήθειας σχεδίων σε φωτοτυπίες για την Δ/νση Πολεοδομίας και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για κωδικούς λογιστιστικής τακτοποίησης των ποσών που παρακρατούνται από τους ΚΑΠ

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την πληρωμή των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για: «Αποκατάσταση αγωγού αποχέτευσης ομβρίων Τ.Κ. Αναβρυτής» λόγω έκτακτης ανάγκης

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για «Επιστροφή χρηματικού ποσού που αφορά το έργο «Βελτίωση και ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Σκούρας», (πρόγραμμα LEADER του ΟΤΔ Πάρνωνα)

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Διαγραφή οφειλών

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Ορισμός Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

12ο Περί εγκρίσεως δαπάνης για φιλοξενία του γλύπτη Ρούση Γεωργίου.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καμαρών του Δήμου Σπαρτιατών», αναδόχου Κ/Ξ Αποστολάκος Παναγιώτης-Δημάκης Ιωάννης,

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Περί επιχορήγησης συλλόγων Δήμου Σπάρτης  

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

15ο Περί συγκρότησης επιτροπής  παραλαβής προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

16ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής:  κ. Σταύρος Αργυρόπουλος