Επιμελητήριο Λακωνίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

                   Ν.Π.Δ.Δ.

Προς

κο Αλ. Χαρίτη, Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, αρμόδιο για ΕΣΠΑ

20-11-2015

Κε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια των προδημοσιεύσεων των 4 νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, το Επιμελητήριο Λακωνίας εξέτασε το νέο πλαίσιο που τίθεται από το Υπουργείο αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των τοπικών ΜΜΕ και ΠΜΕ και καταλήγει σε μία σειρά προτάσεων, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή απορρόφηση και αξιοποίηση των επιδοτήσεων και την τοπική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προτείνουμε τα εξής:

-           Εφόσον το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους, θα ήταν ωφελιμότερο η κατανομή του προϋπολογισμού να γίνει αντίστροφα δηλαδή να δοθεί για το 2015 το 60% και για το 2016 το 40%. Η εμπροσθοβαρής υλοποίηση του προγράμματος θα δώσει ανάσα στην Ελληνική οικονομία η οποία πλήττεται σφοδρά τα τελευταία χρόνια και λόγο της οικονομικής ασφυξίας αλλά και λόγω της σημαντικής καθυστέρησης εφαρμογής προγραμμάτων ΕΣΠΑ κατά 2 χρόνια. Επιπρόσθετα, η εμπειρία δείχνει ότι ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων αυξάνεται προς το τέλος της προγραμματικής περιόδου από τα αδιάθετα κονδύλια και στο τέλος, μέρος του προϋπολογισμού δεν αξιοποιείται καθόλου.

-           Ως υφιστάμενη θα έπρεπε να ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2014, καθώς εκ των πραγμάτων το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο έτος 2016.

-           Το ποσό της προκαταβολής, εφόσον είναι συνδεδεμένο με αντίστοιχη εγγυητική επιστολή από την τράπεζα, θα μπορούσε να αυξηθεί διευκολύνοντας την έγκαιρη υλοποίηση των σχεδίων και την άμεση ενεργοποίηση της ελληνικής οικονομίας και κυρίως  του κατασκευαστικού κλάδου. Υπενθυμίζουμε ότι μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού των σχεδίων αφορά σε κτηριακές παρεμβάσεις.

-           Η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών να είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 

Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» προτείνουμε επιπρόσθετα τα εξής:

-           Να αφαιρεθεί ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας από τις προϋποθέσεις υπαγωγής μίας επιχείρησης καθώς αντιβαίνει στον ορισμό της «πολύ μικρής επιχείρησης» η οποία μπορεί να μην έχει καμία ΕΜΕ. Επίσης,  το πρόγραμμα καθώς απευθύνεται στον κλάδο του τουρισμού θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη την εποχικότητα των εργασιών και άρα και των τυχόν υπαλλήλων, η οποία δυσχεραίνει τη συμπλήρωση ΕΜΕ όπως ορίζονται από τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Μάλιστα, σε πολλές τουριστικές περιοχές ήπιου τουρισμού, η πλειοψηφία των τουριστικών μονάδων είναι ενοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία διαχειρίζεται ο ιδιοκτήτης μόνος του χωρίς να απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού.

-           Να προστεθούν στο πρόγραμμα αυτό και οι επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον τουρισμό. Η ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων χωρίς την ταυτόχρονη ανάπτυξη χώρων εστίασης μπορεί να εκτροχιάσει την ολιστική τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου και να υποβαθμίσει τις επενδύσεις που θα γίνουν από τους παρόχους καταλυμάτων μέσω του προγράμματος αυτού.

Για το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», προτείνουμε:

-           Να αφαιρεθεί η ρήτρα της διατήρησης της επιχείρησης για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου για τις επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό. Δεδομένης της οικονομικής αβεβαιότητας και των κλυδωνισμών που έχει ήδη υποστεί η οικονομία μας, η ρήτρα αυτή θα μπορούσε να αποτρέψει τους νέους από το να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Η φύση του προγράμματος αυτού θα πρέπει να είναι ενθαρρυντική και υποστηρικτική για τους νέους φιλόδοξους επιχειρηματίες – οι οποίοι ξεκινούν με αρκετό δισταγμό – και όχι ασφυκτική.

Για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» θεωρούμε ότι:

-           Η ημερομηνία γέννησης των υποψηφίων είναι άτοπη καθώς μέχρι την προκήρυξη του προγράμματος οι περισσότεροι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και θα κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Ο τίτλος σπουδών από μόνος του θα μπορούσε να είναι ικανή προϋπόθεση, ορίζοντας επιπρόσθετα το ανώτερο όριο ηλικίας ώστε να ωφεληθούν πραγματικά οι ηλικιακές ομάδες στις οποίες παρουσιάζονται αυξημένα ποσοστά ανεργίας.

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό να στηρίξουμε επίσης επιχειρήσεις οι οποίες ζημιώθηκαν από καιρικά φαινόμενα. Ο Νομός μας το καλοκαίρι που μας πέρασε επλήγη σφοδρά από ανεμοστρόβιλους και πυρκαγιές, που κατέστρεψαν έως και ολοσχερώς πολύ μικρές και ΜΜΕ και σε περιοχές απομακρυσμένες, όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα χρήζει ενίσχυσης ως ανάχωμα τις εγκατάλειψής τους.

Χαιρετίζουμε τις όποιες κινήσεις σας για έναρξη των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που θα δώσουν ανάσα στην Ελληνική οικονομία και παραμένουμε στην διάθεσή σας για περεταίρω διαβούλευση των δημοσιευμένων προγραμμάτων με στόχο την προσαρμογή τους στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασιλική Δερτιλή