Σημαντικό Μνημόνιο Συνεργασίας Για Το Επιμελητήριο Λακωνίας


Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφτηκε στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Λακωνίας στο Γύθειο,
μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Κων-
σταντίνου Πανδή και του Προέδρου του Ελληνο-Αμερικανι-
κού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Γιάννου Γραμματίδη. Σκο-
πός της συνεργασίας: η προώθηση των Λακωνικών Προϊό-
ντων και Υπηρεσιών στις ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας σχεδιάζονται:
- η διοργάνωση κλαδικών και μεικτών επιχειρηματικών
αποστολών
- η συμμετοχή Ελληνικών επιχειρήσεων σε κλαδικές
ή/και γενικές εκθέσεις προϊόντων και υπηρεσιών στις ΗΠΑ
- ημερίδες, συνέδρια
- συναντήσεις με εξέχουσες όσο και διεθνείς προσωπι-
κότητες στις ΗΠΑ περιλαμβανομένων και Ελληνικών ομογε-
νειακών παραγόντων
- ειδικές συναντήσεις ενημέρωσης των υπαλλήλων
ελληνικών κρατικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ κλπ.
Σκοπός όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι η δημιουρ-
γία κλίματος επιχειρηματικής συνεργασίας, η προβολή και
προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις
ΗΠΑ αλλά και η προβολή της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής
ξένων επενδύσεων.
Τα δύο Επιμελητήρια συμφώνησαν ότι, για την επιτυχία
όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων, απαιτείται συντονι-
σμός και συνεργασία και ότι θα εργάζονται από κοινού για
την οργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων στη Λακωνία, για την
καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επιχει-
ρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου Λακωνίας.

 

 

To Aρθρο αυτό αναγνώστηκε 2341 φορές (Εως 31/8/2010, 7:00 μμ. Powered by web1counter , Urchin Software and Google Analytics).