Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας


Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα που αφορούν στην αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών:

Σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί η αριθ. 5746/157266/11-12-14 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στο τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών" η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΩΕΛ0Β-Λ2Ι και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 3351/Β΄/12-12-14.

Δικαίωμα αναγνώρισης ως Ο.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών έχουν οι νομικές οντότητες (α. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και β. Εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου - Α.Ε.Σ., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, οι οποίες:

α) πληρούν τους όρους του άρθρου 154 παρ. 1  του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, υποβάλλοντας αίτηση στη Δ.Α.Ο.Κ. , συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 παρ. 1 του ΠΔ 36/1986 καθώς και πλήρη κατάσταση των ελαιοπαραγωγών μελών τους και

β) αποτελούνται από εκατό (100) τουλάχιστον ελαιοπαραγωγούς μέλη και οι οποίοι καλλιεργούν συνολικά τουλάχιστον δυόμισι χιλιάδες (2.500) στρέμματα ελαιώνων, βάσει των ενιαίων δηλώσεων εκμετάλλευσης του ΟΣΔΕ του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και δεν ανήκουν σε άλλη αναγνωρισμένη Ο.Π.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να αναγνωριστούν σαν Ο.Π. και προτίθενται να υποβάλλουν πρόγραμμα στα πλαίσια του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής, να καταθέσουν άμεσα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να αναγνωριστούν έγκαιρα και πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προγραμμάτων που είναι η 13-2-2015.   

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Αγροτικής Οικ/μίας & Κτην/κής

Θεοχαράκου Βασιλική