Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου.


Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου : Καλούνται οι στρατεύσιμοι κλάσης 2018 να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.