Δήμος Ευρώτα - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-10-2014 τ. Α’) παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών προς αυτόν, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 30/10/2014, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν.


Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο το αργότερο έως τις 30.11.2014.


Συγκεκριμένα:
Πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

Στην περίπτωση αυτή δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 150,00 ευρώ και μέγιστο αριθμό δόσεων της 24. Παρέχεται απαλλαγή 100% από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων κι επιπλέον γίνεται έκπτωση 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής. Επίσης οφειλές από τέλη χρήσης κοιν. Χώρων και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για ειδικές περιπτώσεις υπαίθριου εμπορίου δύναται να ρυθμιστούν σε 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων καθώς και με επιπλέον έκπτωση 70% της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόμενων δόσεων ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη παρούσα ρύθμιση:
α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών,
β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις…»

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι προβλέψεις των διατάξεων που επαναφέρονται σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 και των διατάξεων των άρθρων 48, 50, 51 και 75 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν. 4303/14, με τις οποίες ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν στις διευκολύνσεις οφειλετών προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Σκοπός των ως άνω διατάξεων είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους και για αυτό  παρέχονται σημαντικά κίνητρα-διευκολύνσεις  προς τους οφειλέτες για την άμεση και συστηματική εξόφληση των οφειλών τους. Για όσους οφειλέτες δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση αυτή και δεν προσέλθουν για την ρύθμιση των οφειλών τους, ο Δήμος, θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την είσπραξη των οφειλομένων (δέσμευση δημοτικής και φορολογικής ενημερότητας, λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, κατασχέσεις από λογαριασμούς, διακοπή παροχών υδροδότησης κλπ).

Για το σκοπό αυτό,   
Καλούνται όλοι οι δημότες και μη, που έχουν οφειλές προς το Δήμο Ευρώτα, να απευθυνθούν στην  Οικονομική Υπηρεσία   –   Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου ( Πληροφορίες: Κα Θηβαίου Σοφία  Τηλ.: 2735360037 ) για να ενημερωθούν και να επωφεληθούν της δυνατότητας που παρέχεται και να ρυθμίσουν ευνοϊκά για αυτούς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δήμο Ευρώτα.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Βασιλική Π. Μανάκου