Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


 

Συνεδριάζει την Δευτέρα 14/2/2011 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 14η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

 

1. «Έκφραση θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Μολάων» 

 

2.   «Περί ψηφίσεως Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου»

 

3.   «Περί ψηφίσεως Κανονισμού Δημόσιας Διαβούλευσης».

Εισήγηση: Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

4.  «Περί της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σπάρτης, για την παραγωγική αξιοποίηση του τεχνικού προσωπικού του Δήμου  και καθορισμός των όρων αυτής»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

 

5.  “Περί εγκρίσεως και παραλαβής της Τεχνικής Έκθεσης με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Πισταμάτων»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Πριφτάκη  Χ΄γρηγορίου.

 

6.  “Περί εγκρίσεως και παραλαβής της Τεχνικής Έκθεσης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Κοιμητηρίου Χάρακα»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Πριφτάκη  Χ΄γρηγορίου.

 

7.  “Περί εγκρίσεως ή μη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Διάνοιξη δρόμων» (Δημοτικής Ενότητας Ζάρακος)

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Πριφτάκη  Χ΄γρηγορίου.

 

8.  «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της τοπογραφικής, συγκοινωνιακής και υδραυλικής μελέτης με τίτλο «Μελέτη διαμόρφωσης κεντρικής εισόδου στην περιοχή Μπράμου Μολάων»

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.

 

9.  «Περί μη επιβάρυνσης των ιδιοκτητών με δαπάνη εγκατάστασης των ιδιωτικών παροχών για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Νεάπολης»

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

 

10.  «Περί γνωμοδοτήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη μελέτη καθορισμού οριογραμμών τμήματος του χειμάρρου «ΞΕΡΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Βοιών.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

 

11. «Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής (μικρών) έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40 € για το έτος 2011  (Π.Δ.171/87,άρθρο 15)».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

12. «Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή αυτού, για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών & μεταφορών» (Π.Δ. 28/80)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

13.  «Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου, μετά του αναπληρωτή του, στην επιτροπή για την εκτίμηση της καταλληλότητας και επιλογής χώρων-κτιρίων στέγασης σχολικών μονάδων» (άρθρο 18 παρ. 6 Ν. 3467/2006).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

14.  «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

15.  «Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου, μετά του αναπληρωτή του, στην Διαχειριστική  Επιτροπή Κ.Π.Ε. Μολάων (ΚΥΑ 2/36695/0022/18.07.2002)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

16.  «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική και χωροταξική μελέτη για την σύνταξη της πράξης εφαρμογής στον τομέα Δ΄ σχεδίου πόλης Νεάπολης Βοιών»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.