Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

 

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 9η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη   και ώρα  17.30

 

Τα θέματα θα είναι :

 

1ο : Περί έκφρασης θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου  επί του υπ΄αριθμ. πρωτ.: 135/26-01-2011 εγγράφου της Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης  σχετικά με την ανακήρυξη του 2012 ως έτους ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

2ο :Περί  συγκρότησης  της Δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με άρθρο 282 παρ.16 Ν.3852/2010 )  .Εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος Γεώργιος Συνοδινός.

 

3ο :Περί συγκροτήσεως επιτροπής  για την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ.4 Ν.3852/2010). Καθορισμός μελών της επιτροπής αυτής .  Εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος  Γεώργιος Συνοδινός.

 

4ο : Περί συγκροτήσεως επιτροπής Τουρισμού για την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου (άρθρο 70 εδαφ.2 Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με το Π.Δ.899/1976 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.664/1977) περί ανακηρύξεως του Δήμου Σπαρτιατών και της τότε Κοινότητος Μυστρά  ως Τουριστικών τόπων . Σχετική και η  υπ΄αριθ. 227/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπαρτιατών καθώς και το υπ΄αριθ.πρωτ.7781/11-6-2009 έγγραφο του Αντιδημάρχου Σπαρτιατών προς τη Νομαρχιακή Αυτ/ση Λακωνίας  . Σχετικά και τα άρθρα 11 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοτικών Συμβουλίων των Δημοτικών Ενοτήτων Μυστρά , Θεραπνών , Οινούντος  και Πελλάνας του σημερινού Δήμου Σπάρτης. Ορισμός προέδρου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

5ο : Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στο Συλλογικό Όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή που συνιστάται με το άρθρο 9 της προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη από τις 4-12-2002 μεταξύ του Δήμου Σπάρτης , της  Περ/ρειας  Πελοποννήσου και του Πολιτιστικού ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς : « Για την παρακολούθηση υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης  καθώς και για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας του Μουσείου της Ελιάς και του Ελληνικού λαδιού ». Εισηγητής  ο κ .Καραχάλιος Δημήτριος.

 

6ο : Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων. Εισηγητής ο κ. Δόγας Χρήστος.

 

7ο : Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών χρήσεως χώρου Λαϊκής αγοράς . Εισηγητής ο κ. Δόγας Χρήστος.

 

8ο : ’Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων. Εισηγητής ο κ. Δόγας Χρήστος.

 

9ο :   Περί αναπροσαρμογής ή μη του Ενιαίου Ανταποδοτικού τέλους . Εισηγητής ο κ. Δόγας Χρήστος.

 

10ο : Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Εισηγητής ο κ. Δόγας Χρήστος.

 

11ο : Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή του Τ.Α.Π. Εισηγητής ο κ. Δόγας Χρήστος.

 

12ο : Περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους  (δικαιώματος) βοσκής. Εισηγητής ο κ. Δόγας Χρήστος.

 

13ο Περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους ύδρευσης . Εισηγητής  ο κ. Δόγας Χρήστος.

 

14ο Περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους άρδευσης. Εισηγητής ο κ. Δόγας Χρήστος.

 

15ο :Περί ορισμού εκπροσώπου στη γενική συνέλευση των μετόχων  της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

16ο  : Περί εγκρίσεως των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβούλων των Ν.Π. Σχολικές  Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με απολογισμό  εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2010. Εισηγητής ο κ. Δόγας Χρήστος.

 

17ο : Περί του υπ΄αριθ.πρωτ.:925/28-1-2011 εγγράφου του Προϊσταμένου της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικό με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ στον ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΙΑ».Εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος  Σκρεπέτης.