Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ

«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

 

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Υπολογιστών[1], το οποίο θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών, στη θεματική κατεύθυνση Τεχνολογίες Αιχμής και Ερευνητικά Θέματα Υπολογιστών.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται:

  1. Εκπλήρωση των απαιτήσεων συμπλήρωσης του γνωστικού υπόβαθρου μέσω επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριμένων προπτυχιακών μαθημάτων, όπως αυτό έχει τυχόν ορισθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ.
  2. Συμπλήρωση 30 τουλάχιστον μονάδων ECTS σε κάθε εξάμηνο.
  3. Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων.
  4. Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστο αριθμό σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) ή τμημάτων Τ.Ε.Ι. με ουσιώδη συνάφεια αντικειμένου προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, έως τις 6 Οκτωβρίου 2014 στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών (Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη, υπόψη Γραμματείας Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, τηλ. 2710372169, e-mail: cstpms-secr@uop.gr ).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι είναι:

1.     Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ- http://dit.uop.gr/msc-informatics).

2.     Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3.     Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

4.     Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).

5.     Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.

6.     Δύο (2) φωτογραφίες.

7.     Δύο συστατικές επιστολές. 

8.     Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

9.     Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν). 

10.   Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 

11.   Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη. 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.100€ για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου από τα τρία πρώτα εξάμηνα φοίτησης. Οι προθεσμίες καταβολής των διδάκτρων καθορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Αντί της καταβολής διδάκτρων, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν την προσφορά έργου στο τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του κανονισμού του Π.Μ.Σ. (http://dit.uop.gr/images/docs/msc/cs/msc_regul.pdf).

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2014, στην οποία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

Το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του οδηγού σπουδών, το έντυπο της αίτησης καθώς και λοιπές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://dit.uop.gr/msc-informatics

 

Εκ της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. [1] Αναμένεται η δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της Υ.Α. που θα ορίζει το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους Π.Μ.Σ., το οποίο έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.