Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

 

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την  2η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη   και ώρα  18.00

 

Τα θέματα θα είναι :

1. Περί αιτήματος Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης για παραχώρηση ακινήτου ΞΕΝΙΑ Σπάρτης (σχετικό το αριθ.Φ/Γ/4/724/17-01-2010 έγγραφο Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης)

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

 2. Ορισμός μελών  διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του άρθρου 254 Ν.3463/06 με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σπάρτης» (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)

Εισηγήτρια: κ.Κων/να Λυμπιωτάκου

 3. Περί της από 25-01-2011 αιτήσεως του κ.Γεωργίου Παπαπαναγιωτάκη.

Εισηγητής: ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 4. Περί αντικατάστασης του μέλους της Σύμπραξης Μπουλουγούρα Ζαχαρία από το μέλος της σύμπραξης Ιωάννη Καπερώνη για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για διάνοιξη δρόμου Μαγούλας-Μυστρά»

Εισηγητής: ο κύριος Αντιδήμαρχος Απόστολος Σκρεπέτης

 5. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης (σχετική η αριθ.440/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, άρθρ. 10)

Εισηγητής: ο κύριος Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Βέργαδος

 6. Ορισμός ενός (1) δημοτικού  συμβούλου μετά αναπληρωτού  αυτού, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων άνω του ποσού των 5.869,41 € για το έτος 2011  (Π.Δ.171/87, άρθρο 16)

Εισηγητής: ο κύριος Αντιδήμαρχος Απόστολος Σκρεπέτης

 7. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (μικρών) έργων και εργασιών μέχρι του ποσού των 5.869,41 € για το έτος 2011 (Π.Δ. 171/87 άρθρο 15, Π.Δ.229/99 άρθρο 1)

Εισηγητής: ο κύριος Αντιδήμαρχος Απόστολος Σκρεπέτης

 8. Ορισμός ενός (1) δημοτικού  συμβούλου μετά αναπληρωτού  αυτού, για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών για το έτος 2011  (Π.Δ.28/80, άρθρα 63 και 70)

Εισηγητής: ο κύριος Αντιδήμαρχος Απόστολος Σκρεπέτης

 9. Ορισμός τριών  (3) υπαλλήλων του Δήμου, μετά των αναπληρωτών τους, για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών του Δήμου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού και απ΄ ευθείας ανάθεσης,  καθώς και για κάθε θέμα που προκύπτει από την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων ή προβλέπεται από το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2011.

Εισηγητής: ο κύριος Χρήστος Δόγας

 10. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων-κτιρίων στέγασης σχολικών μονάδων.

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Τραγάς