Ο Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος


… Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 

           ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ                                             Σπάρτῃ  8  Ἰουλίου 2014

 

                          Π ρ ό ς

                                    Τόν εὐσεβῆ καί φιλόχριστον λαόν

                                    τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Εὑρισκόμενος σήμερον εἰς τήν εὐχάριστον θέσιν νά σᾶς γνωρίσω τήν κατάστασίν μου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φωκίδος διά τῆς τιμίας ψήφου τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν φιλοτίμων προσπαθειῶν καί τῆς ἀγάπης τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου, - πρίν ἀπομακρυνθῶ ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μονεμβασίας καί Σπάρτης, - ἐπιθυμῶ καί διά τοῦ τύπου τῆς πόλεώς μας, τῆς Ἱστορικῆς Σπάρτης, νά ἐκφράσω τά βαθύτατα αἰσθήματά μου, ἀγάπης καί πολλῆς εὐγνωμοσύνης πρός τόν φιλόχριστον λαόν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν Μονεμβασίας καί Σπάρτης, πλησίον τῶν ὁποίων εἰργάσθην πνευματικῶς ἐπί μίαν πενταετίαν ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου.

Αἰσθάνομαι ἐπιτακτικήν τήν ἀνάγκην νά σᾶς ἀπευθύνω ἕνα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου καί νά σᾶς δώσω τήν εὐχήν μου, δι’ ὅσα μοῦ προσεφέρατε ὅλην αὐτήν τήν πενταετίαν πού ἔμεινα κοντά σας.

Φεύγω γεμάτος ἀπό τήν ἀγάπην σας καί τά ἀνιδιοτελῆ αἰσθήματά σας, τά ὁποῖα μοῦ ἔδιδαν δύναμιν πολλήν νά ἐκτελῶ τά ἀρχιερατικά καί ποιμαντικά μου καθήκοντα.

Ζητῶ εἰλικρινῶς συγγνώμην ἀπό ὅλους σας, ἄν κάποτε, παρά τήν θέλησίν μου σᾶς ἐλύπησα μέ τό κήρυγμά μου καί τά λόγια μου ἤ ἀστόχους ἐνεργείας μου. Πρόθεσίς μου πάντοτε ἦτο νά ἐκτελῶμεν ὅλοι μας τά καθήκοντά μας μέ φόβον Θεοῦ καί ὄχι νά τά παραμελῶμεν.

Ἀναχωρῶ ἀφήνων μέγα μέρος τῆς καρδιᾶς μου εἰς τήν Σπάρτην μας, εἰς τήν γενέτειράν μου, τήν πατρίδα μας, τήν πόλιν τῆς ζωῆς μου ὁλοκλήρου, εἰς τούς ἀνθρώπους της τούς ἡρωικούς καί ὑπερηφάνους, τούς κατά σάρκα συγγενεῖς μου καί φίλους μου, τούς ὁποίους τόσο πολύ ἠγάπησα καί ἐξετίμησα.

Πάντα θά προσεύχομαι δι’ ὅλους σας καί τάς οἰκογενείας σας καί τό ἴδιον, παρακαλῶ, νά κάνετε καί ἐσεῖς δι’ ἐμέ.

Θά χαίρω ἰδιαιτέρως νά μαθαίνω νέα σας καί θά συγκινοῦμαι νά σᾶς βλέπω κοντά μου, ὅταν ὁ δρόμος σας θά σᾶς φέρνει εἰς τήν Φωκίδα καί τήν πόλιν τῆς Ἀμφίσσης.

Μέ ἀπέραντον ἀγάπην καί πολλάς εὐλογίας

Ὁ πάντοτε δικός σας

Ὁ Μητροπολίτης

… Ὁ Φωκίδος  Θεόκτιστος