Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

 

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 26η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη   και ώρα  18.00

 

Τα θέματα θα είναι :

 

Θέμα 1ο: Περί συγκροτήσεως επιτροπής δημοτικών συμβούλων για την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς κατάρτιση -ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας του Σώματος. Καθορισμός αριθμού μελών της Επιτροπής. Ορισμός Προέδρου αυτής (άρθρο 65 παρ. 4 Ν 3852/010).

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Θέμα 2ο: Περί συνδιοργάνωσης με την Τ.Ε.Δ.Κ.  αθλητικού τριημέρου διεξαγωγής αγώνων μπάσκετ με την συμμετοχή της Εθνικής ομάδος Παίδων.

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

Θέμα 3o: Περί επιλογής πιστωτικού ιδρύματος – τραπέζης για την συνεργασία με αυτό του Δήμου και της ταμειακής του υπηρεσίας από 1 – 01 – 2011 έως 31 – 12 – 2012, όσον αφορά την κατάθεση των χρηματικών του υπολοίπων. Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών τραπεζικών καταστημάτων με βάση οικονομικά κριτήρια, κριτήρια εξυπηρέτησης, λοιπά κριτήρια.

Εισηγητής: Ο κος Αντιδήμαρχος Γεώργιος Συνοδινός

(άρθρο 171 παρ. 2 Ν 3463/06. Προηγούμενες αποφάσεις Δ.Σ. Σπαρτιατών 170/08 και 202/08).

 

Θέμα 4ο : Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών του Δήμου Σπάρτης προκειμένου να επεξεργάζεται και εισηγείται στον κύριο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την επιτροπή ποιότητας ζωής θέματα του αντικειμένου της ( κυκλοφοριακής και ελεγχόμενης στάθμευσης, καθορισμού κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. άρθρο 11 του ισχύοντος κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου).

Εισηγητές οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι Απόστολος Σκρεπέτης και Ευστράτιος Βέργαδος.