Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.


Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010), θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση υλοποίησης προγράμματος διαχείρισης των εντόμων του γένους Culicoides φορέων του καταρροϊκού πυρετού.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Θεοφάνης Στεφανόπουλος

Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου

τα οποία θεωρούνται κατεπείγοντα, λόγω της φύσης του αντικειμένου τους.