Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


 

Συνεδριάζει την Τρίτη 25/1/2011 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους.

 

 

 

 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 25η  Ιανουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

 

«Περί καθορισμού πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Μονεμβασιάς».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

«Περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», Συγκρότηση  Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων της ανωτέρω προμήθειας – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.»  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης. 

 

«Περί παραχώρησης αυτοκινήτων του Δήμου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 

«Περί υποβολής προτάσεων για αναγνώριση αυτοτελών Οικισμών, στα πλαίσια της Γενικής Απογραφής Κτιρίων, Πληθυσμού, Κατοικιών έτους 2011.

Εισηγητής; Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

 

«Περί καθιέρωσης χρήσης σήματος δηλωτικού του Δήμου Μονεμβασιάς  (λογότυπο)»

Εισηγητής: κ. Πρόεδρος

 

«Περί ορισμού ενός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠL) 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

«Περί ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτού του, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,40 € για το έτος 2011 (Π.Δ.171/87, άρθρο 16)».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

«Περί ορισμού δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (μικρών) έργων και εργασιών μέχρι του ποσού των 5.869,40 € για το έτος 2011  (Π.Δ.171/87,άρθρο 15)».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

«Περί ορισμού τριών (3) υπαλλήλων του Δήμου, μετά  των αναπληρωτών τους, για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών του Δήμου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού και απ΄ ευθείας ανάθεσης ,καθώς και για κάθε θέμα που προκύπτει από την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων ή προβλέπεται από το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2011».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

«Περί του αιτήματος του Δήμου Ελαφονήσου για την εξυπηρέτηση της ταμιακής του υπηρεσίας από το Δήμο Μονεμβασιάς και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης»

 

«Περί των από 7.12.2010, 23.12.2010 και 24.12.2010 ενστάσεων της «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & Σια Ε.Ε.» αναδόχου του έργου «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του δημοτικού σχολείου του ΤΔ Αγίου Νικολάου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης