Δήμος Ευρώτα : Τεχνικά έργα


Δήμος Ευρώτα : Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος «Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ. Σκάλας»


Η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα προτίθεται κατά τη συνεδρίαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση  αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ. Σκάλας» προϋπολογισμού 4.791,36 ευρώ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν βεβαίωση  Μ.Ε.Ε.Π κατηγορίας Υδραυλικά ή ηλεκτρομηχανολογικά ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων για τις προηγούμενες κατηγορίες έργων ανάλογης δυναμικότητας, να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά έως και την Τρίτη 26.09.2017 και ώρα 13.00 μ.μ στη γραμματεία της οικονομικής Επιτροπής - υπεύθυνη υπάλληλος κα Αφροδίτη Σεργιάδη - που εδρεύει στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Βεβαίωση εργοληπτικής Επιχείρησης
2.  Πιστοποιητικά περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις, όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την εργοληπτική επιχείρηση (απασχολούμενου προσωπικού και ιδίου) και για όλες τις κοινοπραξίες που συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελείται στην Ελλάδα.
3. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο τόσο μεμονωμένα όσο και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποπέσει σε επαγγελματικό παράπτωμα.
5. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου εξαμήνου.
6. Υ.Δ.  των υπό εκτέλεση έργων.
7. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

Για πληρογορίες Δ/νση Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ευρώτα.

=============