Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών.


 

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 160, 161 παρ.1 και 175 παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010).

β) του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ/224/Α/27-12-2010).

Την αριθ. 42/14-12-2010 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Την Aπόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, βάσει της οποίας ορίσθηκαν  θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες.

Την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αναθέτουμε στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Πελοποννήσου τις κατωτέρω αρμοδιότητες, ως εξής:

Στην κα. Κωνσταντίνα Νικολάκου τους τομείς Ανάπτυξης - Έργων – Περιφερειακής Ενημέρωσης.

Στον κ. Απόστολο Παπαφωτίου τους τομείς Ενέργειας – Βιομηχανίας – Πολιτισμού.

Στον κ. Ανδρέα Πουλά τους τομείς Απασχόλησης – Παιδείας – Υγείας.

Β. Ορίζουμε Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής την Αντιπεριφερειάρχη, κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Γ. Ορίζουμε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, όταν ο Περιφερειάρχης απουσιάζει ή κωλύεται τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, κ. Αναστάσιο Χειβιδόπουλο.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

                                                                                                Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                                                ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ