Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

 

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 12η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη   και ώρα  17.30

 

Τα θέματα θα είναι :

 

Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήσεως υπό του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δια της οποίας ζητείται να επιτραπεί στο Δήμο Σπάρτης να διατηρήσει ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάρτης επειδή εκ της δραστηριότητός του από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρονίου αποδόσεως έργου και γενικοτέρας καταξίωσης της προσφοράς του, δικαιολογείται η ανωτέρω διατήρηση. (αρ.103, παρ.1.3 Ν.3852/2010). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Σπάρτης.

Περί ορισμού οκτώ (8) μελών μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών ως μελών του ενδεκαμελούς Δ.Σ του Ν.Π.Ι.Δ υπό την επωνυμία : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ). Σχετικό υπ’ αριθμ.142/7-7-1995 Π.Δ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Σπάρτης

Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής αιτήματος προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας για τη μετάταξη συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού το οποίο κατείχε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις  στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της παρ. 1 αρ. 257 Ν.3852/2010 και ανήκε σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες (σχετ. αρ.95/ Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με αρ.257 παρ. 1.2,  Ν.3852/2010). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Σπάρτης