Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάρτης.


ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ    Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ    01/2011

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης> αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Σπάρτης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 38.079 κατοίκους.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Σπάρτης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2  του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σπάρτης,  με θητεία  δύο (2) ετών, από 03-01-2011 μέχρι και 02-01-2013, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 2011-2014, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

 1. Τον Συνοδινό Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών. (Πρωτόκολλο – Διεκπεραίωση – Αρχείο, Προσωπικό,  Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων, Ληξιαρχείο, Γραφείο Αλλοδαπών, Διοικητική μέριμνα)

Λειτουργία οικονομικών υπηρεσιών (Προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός, Διαχείριση Εσόδων, Δημοτική Περιουσία, Διαχείριση Δαπανών, Προμήθειες, Αποθήκη, Λογιστήριο, Ταμειακή Υπηρεσία, Μισθοδοσία)

Προμήθειες που εκτελούνται από τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες.

Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων).

Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.

Η εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.

Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εποπτεία χρήσης κοινοχρήστων χώρων

  β)  την προεδρεία της οικονομικής επιτροπής

Την διοίκηση – την παρακολούθηση και γενικά τον έλεγχο της       οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Την ευθύνη για την δημόσια συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, για την πρόσκληση των μελών της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση και την δημοσίευση της πρόσκλησης και των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων.

 γ) Αρμόδιος για την τέλεση των πολιτικών γάμων

 2. Τον Σκρεπέτη Απόστολο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας.

Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

Έκδοση οικοδομικών αδειών.

Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών.

Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.

Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.

Παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων.

Βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.

Έργα, προμήθειες & μελέτες που αφορούν την Δ/νση Πολεοδομίας.

Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου. 

Λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων .

Συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού.

Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων.

Ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων.

Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.

Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες) σε σχέση με τις ως άνω αρμοδιότητες.

  β)  την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

  γ) Αρμόδιος για την τέλεση των πολιτικών γάμων

 3. Τον Βέργαδο Ευστράτιο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει:

 Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

          α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας.

Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων.

Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών.

Καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.

Καθαριότητα λαϊκών αγορών.

Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος.

Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου.

Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και των αποθηκών του Δήμου στον χώρο του Δημοτικού αμαξοστασίου.

Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

Συντήρηση οχημάτων του Δήμου.

Έργα και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας κοιμητηρίων.

          β) Δημοτική Αστυνομία

υπεύθυνος για τη λειτουργία της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας.

            γ) Αρμόδιος για την τέλεση των πολιτικών γάμων

 Β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες: 

Για  την Δημοτική Ενότητα Πελλάνας (τοπικές κοινότητες Αγίου Κων/νου, Αγόριανης, Αλευρούς, Βορδόνιας, Γεωργιτσίου, Καστορείου, Λογκανίκου, Πελλάνας και Περιβολίων): 

•   έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
•   Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
•    Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
•    Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.
•    Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 4. Τον Ιωάννη Καρμοίρη, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει:

 Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

       α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Συντήρηση παιδικών χαρών.

Διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου.

Συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των Δημοτικών Πάρκων.

Λειτουργία και συντήρηση των σιντριβανιών του Δήμου.

Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου.

Έργα, προμήθειες και μελέτες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες

Βιοκλιματικές Μελέτες και Εφαρμογές.

Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

       β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΕΓΓΕΙΩΝ   ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων

Εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

        γ)  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Προστασία και ανάπτυξη φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Διαχείριση βοσκοτόπων.

Προστασία / Διαχείριση Δασών

 Β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες: 

Για  την Δημοτική Ενότητα Μυστρά (τοπικές κοινότητες Αγίας Ειρήνης, Αγίου Ιωάννη, Αναβρυτής, Μαγούλας, Μυστρά, Λογγάστρας, Παρορείου, Σουστιάνων και Τρύπης): 

• έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
•    Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.
• Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 5. Τον Βλάχο Νικήτα, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει:

 Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις).

Άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου.

 Β. κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

Για  την Δημοτική Ενότητα Φάριδος (τοπικές κοινότητες Ανωγείων, Άρνης, Βασιλικής, Γοράνων, Καμίνια, Λευκοχώματος, Ξηροκαμπίου, Παλαιολοπαναγιάς, Πολοβίτσης, Ποταμιάς, Σπαρτιάς και Τραπεζαντής),

•   έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
•   Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
•    Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
•    Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.
•    Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6. Τον Κοκκίνη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει:

α) Για  την Δημοτική Ενότητα Θεραπνών (τοπικές κοινότητες Αγίων Αναργύρων, Αγριάνων, Γκοριτσάς, Καλλονής, Κεφαλά, Πλατάνας, Σκούρας και Χρυσάφων), 

β) Για  την Δημοτική Ενότητα Οινούντος (τοπικές κοινότητες Βαμβακούς, Βαρβίτσης, Βασαρά, Βουτιάνων, Βρεσθένων, Θεολόγου, Κονιδίτσης και Σελλασίας) 

γ) Για  την Δημοτική Ενότητα Καρυών 

 Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες: 

•   έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
•   Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
•    Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
•    Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.
•    Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

  Β. Μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων ως εξής:

Στον Αντιδήμαρχο Βέργαδο Ευστράτιο τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες και αυτοκίνητα.

Στον Αντιδήμαρχο Συνοδινό Γεώργιο όλα τα λοιπά χρηματικά εντάλματα, καθώς και αυτά που αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου.

 Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

 Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Συνοδινός Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Σκρεπέτη Απόστολο.

 ΣΤ. Η παρούσα Απόφαση:

να δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» του Νομού.

να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ  ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ

 

 

 


Τo Aρθρο αυτό αναγνώστηκε 3762 φορές  (Εως 11/1/2011, 10:00 μμ. Powered by web1counter , Urchin Software and Google Analytics).