Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων


Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων προκήρυξε διαπραγμάτευση με δημοσίευση, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών γευμάτων (CPV 55320000-9) για τέσσερις μήνες και με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12.000,00€ με ΦΠΑ.

Λήξη υποβολής προσφορών ορίζεται στις 31 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 31/03/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά σε σχετικό παράρτημα της πρόσκλησης.

Περισσότερα στοιχεία δίνονται από το γραφείο Προμηθειών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΞ446904Δ-Χ70.