Αναπτυξιακή Πάρνωνα A.E


Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. «ρίχνει» ζεστό χρήμα στην τοπική οικονομία της Ανατολικής Πελοποννήσου

Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στο τοπικό πρόγραμμα LEADER της Ανατολικής Πελοποννήσου.

Ξεπέρασε τα 6.000.000,00 € το επενδυτικό ενδιαφέρον της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER που υλοποιεί για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Υποβλήθηκαν συνολικά 34 προτάσεις δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Αποτελεί ελπιδοφόρο στοιχείο, στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης της ασφυξίας ρευστότητας από τις τράπεζες, να εκδηλώνεται το παραπάνω επενδυτικό ενδιαφέρον στις αγροτικές περιοχές.

Μέχρι σήμερα στο τοπικό πρόγραμμα LEADER έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 50 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.046.072,50 € όπου η δημόσια επιχορήγηση για τα ιδιωτικά είναι 50%, ενώ  για τα δημόσια 100%.

Ξεπερνώντας το αρχικό σοκ της περιόδου 2009-2012, διαπιστώνονται πλέον αυξημένοι ρυθμοί υλοποίησης των επενδύσεων. Σήμερα, το σύνολο των πληρωμών του τοπικού προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 1.179.497,27 € δημόσιας δαπάνης, ενώ το σύνολο των επενδεδυμένων κεφαλαίων σε ύψος 3.100.000,00 €. Μέχρι 30/05/2014 εκτιμάται ότι το σύνολο των πληρωμών θα ανέλθει σε ύψος 1.800.000,00 €.

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι προϊόν μιας μακροχρόνιας εργασίας σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων στην περιοχή δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε.

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. σήμερα δραστηριοποιείται στις περιφέρειες των Νομών Αρκαδίας, Λακωνίας και Αργολίδας. Ιδρύθηκε στις 26/9/1995 (ΦΕΚ 5854/11-10-95) και έλαβε τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας αφορούν την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης της περιοχής.

Σήμερα, το έτος 2014, 19 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Εταιρεία βρίσκεται να απασχολεί σε μόνιμη βάση 16 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και έχει σε ισχύ συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με 17 εξωτερικούς συνεργάτες (μηχανικοί, γεωτεχνικοί) στην παροχή συμβουλών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εκπόνηση ειδικών μελετών για την Τεχνική Στήριξη των Ο.Τ.Α. και του Τεχνικού Τμήματος, διαμορφώνοντας συνολικά μια επιχειρησιακή δομή 33 στελεχών.

Έχουν υλοποιηθεί μια σειρά έργων και προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της 2ης και 3ης  προγραμματικής περιόδου, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 38.000.000,00 € με κύριους συνεργάτες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Πολιτισμού κλπ.

Έχει λάβει πιστοποίηση της διαχειριστικής της επάρκειας τύπου Α, Β και Γ για την υλοποίηση έργων άλλων φορέων (πχ. Δήμοι) στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η εμπειρία, το κύρος, η αποτελεσματικότητα με υπόβαθρο τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη δημοκρατική λειτουργία στη λήψη αποφάσεων, αποτελούν τα στοιχεία που δίνουν το περίγραμμα της καθημερινής δράσης της. Η πιστοποίηση της λειτουργίας της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000:2001 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτυπώνει και επίσημα την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών της καθώς και την ποιοτική εσωτερική οργάνωσή της, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον.

Νέα προγραμματική περίοδος: Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)

Από το 1991 που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Κοινοτική Πρωτοβουλία, η προσέγγιση τοπικής ανάπτυξης LEADER, παρέχει στις αγροτικές κοινότητες στην ΕΕ μια μέθοδο για την αύξηση της συμμετοχής των τοπικών εταίρων στην διαμόρφωση της μελλοντικής ανάπτυξης της περιοχής τους. Η προσέγγιση LEADER έχει προσελκύσει εκτεταμένο ενδιαφέροντος εντός της ΕΕ και εκτός των συνόρων της, όχι μόνο σε αγροτικές αλλά και σε αστικές και παράκτιες περιοχές.

Οι πρώτες γενιές του LEADER λάμβαναν χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ως ξεχωριστή Κοινοτική Πρωτοβουλία. Το πρόγραμμα έφτασε σε φάση "ωριμότητας" κατά την περίοδο 2004-2006 και από το 2007, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ενώ το LEADER λαμβάνει πλήρη υποστήριξη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, κατά κοινή ομολογία δεν έχει εκπληρώσει τις δυνατότητές του όσον αφορά την πλήρη ενσωμάτωση των τοπικών αναγκών και λύσεων σε Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ). Ως εκ τούτου, προκειμένου να μπορέσουν οι τοπικές περιοχές να λάβουν καλύτερα υπόψη τους τις πολυτομεακές ανάγκες τους, προτείνεται το LEADER να συνεχιστεί στη νέα προγραμματική περίοδο στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, προσφέροντας την δυνατότητα υλοποίησης πολυτομεακών και πολυταμειακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που υποστηρίζονται και από άλλα ταμεία της ΕΕ.

Σε αυτό το πολυτομεακό και πολυταμειακό πλαίσιο, η προσέγγιση LEADER θα αναφέρεται ως Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ). Για την περίοδο 2014 έως 2020 το ΤΑΠΤΚ (LEADER) θα εξακολουθήσει να αποτελεί υποχρεωτικό μέρος των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το (ΕΓΤΑΑ) και μια πιθανή επιλογή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείο (ΕΚΤ) και του Ταμείου για τη Θαλάσσια και την Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ (ΤΘΑΠ). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των ολοκληρωμένων Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ) και δράσεων στα εν λόγω ταμεία θα εφαρμόζονται κοινοί κανόνες, στο πλαίσιο του «Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου».

Με γνώμονα την γνώση και την εμπειρία, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. ξεκίνησε την προετοιμασία για τη νέα προγραμματική περίοδο του LEADER, με την ονομασία «Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)». Σύντομα η Εταιρεία θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την προετοιμασία της περιοχής παρέμβασης για την νέα προγραμματική περίοδο.

Εκ του γραφείου Προβολής-Προώθησης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.