Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 19/2/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί έγκρισης ή μη συστάσεως εταιρείας από τον μισθωτή του ισογείου καταστήματος που βρίσκεται επί της κεντρικής πλατείας Σπάρτης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

2ο Περί της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για τη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

3ο Περί απευθείας ανάθεσης τμήματος προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων – δικύκλων του Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

4ο Περί απευθείας ανάθεσης τμήματος εργασιών για τη συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων – δικύκλων του Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

5ο Περί εκμίσθωσης του  12 καταστήματος της  Δημοτικής αγοράς

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

6ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης γέφυρας Μονεμβάσιας» του Δήμου Μονεμβάσιας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

7ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής  παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου Δ.Ε. Μυστρά.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

8ο Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «οδοποιία και τεχνικά έργα στις τ.κ. Πλατάνας, Αγίων Αναργύρων, Σκούρας και Γκοριτσάς της Δ.Ε. Θεραπνών», αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

9ο Περί καθορισμού ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων, μηνιαίως, για χρήση κινητής τηλεφωνίας στους δικαιούχους της παροχής αυτής 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

10ο Περί έγκρισης ή μη αίτησης κ.Παναγιώτη Καλύβα για εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους στην τ.κ. Γεωργιτσίου

Εισηγητές ο ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

11ο Περί συνεργασίας του Δήμου Σπάρτης με το Δήμο Castelnuovo Cilento της Ιταλίας

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

12ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

13ο Περί μισθώσεως ακινήτου για χώρο στάθμευσης οχημάτων και ορισμού μελών επιτροπής εκτίμησης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

14ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού σχετικά με την κατεπείγουσα ανάθεση εργασιών «Άρση επικινδυνότητας δρόμου Αγ. Ιωάννη- Αναβρυτής στη Χ.Θ. 3+800»

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Ευστράτιος Κοκκορός

15ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού σχετικά με την κατεπείγουσα ανάθεση εργασιών «Αντικατάσταση επικίνδυνου σιδηροϊστού λόγω τροχαίου ατυχήματος».

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Ευστράτιος Κοκκορός

16ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

17ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την πράξη «Προμήθεια επίπλων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

18ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για «Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

19ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για  «Προμήθεια βυθιζόμενου κάδου με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

20ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για «Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων οχημάτων».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

21ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για «Έλεγχο ανυψωτικών μηχανημάτων».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

22ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για «Πρόστιμα και δαπάνες για ρύθμιση αυθαιρέτων».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

23ο Περί ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2014 (πλην των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

24ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος