Π.Ε Λακωνίας - Υποδομές


Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ Καστανέας Δ.Ε Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.225.000 €

14-1-2014

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του παραπάνω έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013.

Το έργο αφορά στην βελτίωση της υφιστάμενης χωμάτινης δημοτικής αγροτικής οδού που παρακάμπτει τον οικισμό της Κ. Καστανιάς από το ύψος της διασταύρωσης της οδού Νεάπολη - Κ. Καστανιά με την οδό παραλία - Βαρκό μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Κ. Καστανιά - Σπήλαιο - παραλία Παναγιάς.

Εφαρμόζεται διατομή τύπου ζ2, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 2,75 μ., και πλευρική κατασκευή ερείσματος πλάτους 0,75 μ.

στις περιοχές επιχωμάτων και τριγωνική χωμάτινη τάφρος αποχέτευσης του καταστρώματος, κλίσεων 1:3 & 3:1 και βάθους 0,30μ. κάτω από την στέψη των χωματουργικών στις περιοχές ορυγμάτων.

Το συνολικό μήκος της μελετούμενης οδού είναι 1.592,7μ. Τα μήκη των μελετηθέντων τμημάτων των καθέτων οδών προς παραλία Βαρκό και Σπήλαιο - παραλία Παναγιάς είναι 75,87 μ. και 75,09 μ. αντίστοιχα, ενώ η αποκατάσταση της τοπικής χωμάτινης οδού 1 ανέρχεται σε 97,25 μ.

Προς αποφυγή μεγάλων επεμβάσεων στο περιβάλλον, με δημιουργία εκτεταμένων νέων διανοίξεων σε περιοχή με πολύ έντονη πτύχωση, η χάραξη του δρόμου ακολουθεί κατά το δυνατόν τον υφιστάμενο χωματόδρομο με τοπικές βελτιώσεις. Προβλέπεται επίσης η διαμόρφωση όλων των συμβολών- διασταυρώσεων με το τοπικό οδικό δίκτυο της περιοχής. Επιπλέον περιλαμβάνει:

• Έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης για την απομάκρυνση των ομβρίων από το οδόστρωμα, τα οποία περιλαμβάνουν τις πλευρικές τάφρους της οδού, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά (σωληνωτούς οχετούς) και τα απαιτούμενα φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης.

• Έργα σήμανσης και ασφάλισης της οδού που περιλαμβάνουν, την τοποθέτηση πινακίδων (πληροφοριακών, ρυθμιστικών, αναγγελίας κινδύνου κλπ) και στηθαίων καθώς και την οριζόντια διαγράμμιση της οδού.

• Τεχνικά που περιλαμβάνουν α) κατασκευή 9 τοίχων αντιστήριξης με μέσα ύψη που κυμαίνονται από 2,00 έως 3,50μ. και μήκη από 10,00 έως 80,00μ. β) κατασκευή νέων οχετών και τάφρων και ανακατασκευή άλλων υφιστάμενων..