Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 27/11/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών αρχομένης από 01-12-2013 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

2ο Περί ψήφισης πιστώσεως για «Διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σπάρτης στο περιοδικό Δυναμική Πορεία στην Αυτοδιοίκηση»

Εισηγητής ο κ.Δημήτριος Αρβανίτης

3ο Περί διαγραφής οφειλών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

4ο Περί   ψήφισης κανονισμού λειτουργίας πάρκου δωρεάς Ν. Γουδέ

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

5ο Περί έγκρισης της αριθ.68/2013 απόφασης του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης με θέμα «τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2013»

Εισηγητής ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

6ο Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Γ΄ τρίμηνο  2013.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

7ο Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 1590/86

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

8ο Περί εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος  που βρίσκεται στο Κέντρο Πνευματικής και Κοινωνικής πρόνοιας  τ.κ.Σελλασίας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

9ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

10ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας «Εορταστικός στολισμός  Δήμου Σπαρτιατών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

11ο Περί έγκρισης της αριθ.70/2013 απόφασης του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης με θέμα «απολογισμός οικονομικού έτους 2010»

Εισηγητής ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

12ο Περί έγκρισης της αριθ.71/2013 απόφασης του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης με θέμα «απολογισμός οικονομικού έτους 2012»

Εισηγητής ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

13ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου άρδευσης στην τ.κ.Θεολόγου», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη.

14ο Περί αιτήματος για χορήγηση αδείας διεξαγωγής έρευνας με θέμα «Διατροφή και Κατάθλιψη στους Ηλικιωμένους στο Νομό Λακωνίας» (Εργασία φοιτητή στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών)

Εισηγήτρια η κ.Κων/να Λυμπιωτάκου

15ο Περί διόρθωσης της αριθ.411/24-07-2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί έγκρισης 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου "Αξιοποίηση εκτάσεως Δωρεάς Ν. Γουδέ»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

16ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στον οικισμό Πολύδενδρο», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

17ο Περί έγκρισης μελέτης, έγκρισης δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου Δ.Ε. Σπάρτης».

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

18ο Περί σύμβασης μισθώσεως της χρήσεως του αεροδρομίου Σπάρτης - Λευκοχώματος  (σχετική η αριθ.476/2013 Α.Δ.Σ.)

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

 19ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2013 για το έργο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση «Ανηφόρα» Τ.Κ. Πελλάνας»».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

20ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2013».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

21ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2013» για την εγγραφή έργου με τίτλο «Αποκατάσταση εξωτερικής περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Σελλασίας».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός και η κ.Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη

22ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2013» για την εγγραφή έργου με τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση «Χαλβατσιώτη» και αποκατάσταση στη θέση «Θεοφιλόπουλου» Τ.Κ. Καμινίων

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Παναγιώτης Χριστοφιλάκος

23ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2013» για την εγγραφή έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας»  .

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

24ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για τη «συνδιοργάνωση με τον Ιατρικό Σύλλογο Λακωνίας και το Δήμο Ευρώτα του 11ου Πολυθεματικού Ιατρικού Συνεδρίου Λακωνίας» - έγκριση και διάθεση πίστωσης– Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

25ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

26ο  Περί επιχορήγησης συλλόγων - σωματείων».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

27ο  Περί έγκρισης προσωρινής μονοδρόμησης οδού Λεωνίδου

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος