Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 6/11/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο α) Λήψη απόφασης για μείωση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων 

    β) Ενιαίος φόρος ακινήτων.

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

2ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στην τ.κ. Καρυών», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη

3ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση αγροτικού ιατρείου και κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Λογγάστρας», αναδόχου Ελευθερίας Σουρλή.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

4ο Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου στα Βρέσθενα» αναδόχου Κ/Ξ Γερ.Λαούδη – Παν.Τσάκωνα

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη

5ο Περί έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών», προϋπολογισμού 101.160,00 €.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

6ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή θυρών αποθήκης στην Τ.Κ. Καρυών», αναδόχου Νικολάου Μάνη

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη

7ο Περί αιτήματος Hellas On Line για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε πάροχο δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

8ο Περί έγκρισης της έκθεσης λήξης της εκκαθάρισης της κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σπάρτης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Σπάρτης»   με το διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Σ». 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός και η κ.Κων/να Λυμπιωτάκου

9ο Περί έγκρισης μελέτης (τεύχη ανάθεσης) «Μελέτη κλειστού αρδευτικού δικτύου Βαρικών Ριβιώτισσας, Αγ.Κυριακής, Ριζάς, Βαφειού Δ.Σπάρτης»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

10ο Περί έγκρισης της αριθ.102/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ με θέμα «Λήψη απόφασης για ρύθμιση οφειλών της ΔΕΥΑΣ προς τη ΔΕΗ»

Εισηγητής ο κ.Χρήστος Δημητρόπουλος

11ο Περί δωρεάν παραχώρησης μηχανήματος έργου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σπάρτης

Εισηγητής ο κ.Χρήστος Δημητρόπουλος

12ο Περί αιτήσεως κτηνοτρόφων για διόρθωση του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων (σχετική η αριθ.373/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

13ο Περί αιτήματος Συλλόγου Κυριών Αμυκλών και Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυκλών «Η Νιόβη» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων στο κοινοτικό γραφείο Αμυκλών     

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

14ο Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στο πρόγραμμα με τίτλο «Εργαστήρι Πολιτικής ΙΙΙ – Οι νέοι ηγούνται συλλογικής κοινωνικής δράσης»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

15ο Περί έγκρισης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών»

Εισηγητής ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

16ο Περί αναπροσαρμογής τελών κοινοχρήστων χώρων και πλατειών οικονομικού έτους 2014

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

17ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την «προμήθεια θραυστού υλικού για επίχωση ΧΑΔΑ»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

18ο Περί ορισμού των μελών της επιτροπής εκτίμησης – καταλληλότητας του ακινήτου για την αγορά εκτάσεως για κατασκευή αμαξοστασίου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

19ο Περί εγκρίσεως 2ης τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Σπάρτης έτους 2013

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Δημήτριος Καραχάλιος

20ο Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού σχετικά με την επιστροφή αιτούμενου πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου 22/8/2011-31/12/2011».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

21ο Περί έγκρισης αναληφθείσας από το Δήμαρχο δαπάνης και ανάθεσης εκτέλεσης έργου λόγω έκτακτης ανάγκης. (Έργο: «Επείγουσα αποκατάσταση στοιχείων ασφαλείας της Εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης προ και μετά της γέφυρας Ευρώτα (οριζόντια, κάθετη σήμανση, στηθαία ασφαλείας – κιγκλιδώματα)». )

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

22ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού- τεχνικού προγράμματος για το έργο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Γεφυράκι στην Τ.Κ Σκούρας».

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Δημήτριος Καραχάλιος

23ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού- τεχνικού προγράμματος για το έργο : «Τοίχος αντιστήριξης στην Τ.Κ Βορδόνιας ».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

24ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων και άλλες εργασίες από την 39 Ε.Ο. Τρίπολης – Σπάρτης προς ΤΕΙ Σπάρτης» - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.  

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Δημήτριος Καραχάλιος

25ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού: «Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και ασφαλής λειτουργίας των μηχανημάτων».

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Χρήστος Μπουγάδης

26ο Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

27ο Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

28ο Περί αιτήματος έγκρισης παράτασης προθεσμίας, του χρόνου εκπόνησης της μελέτης υπό τον τίτλο: "Μελέτη αποκατάστασης Σχολείου Χρύσαφας".

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

29ο Περί τροποποίησης - παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης για την «Εκπόνηση μελέτης επισκευής και συντήρησης του βυζαντινού μνημείου του Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης, Π. Ε. Λακωνίας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

30ο Περί αιτήματος έγκρισης παράτασης προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης υπό τον τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης επισκευής και συντήρησης του βυζαντινού μνημείου του Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

31ο Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου Δήμου Σπάρτης» αναδόχου ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ -Χ.ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ-Χ.ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

32ο Περί έγκρισης 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Δημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Μυστρά» αναδόχου Μπούσουλα Επαμεινώνδα

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

33ο Περί έγκρισης 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση κτιρίων Δ.Ε. Πελλάνας» αναδόχου Ι.Κερχουλά & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

34ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

35ο Περί επιχορήγησης συλλόγων - σωματείων

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός