Διαγωνισμός της ΔΕΥΑ Σπάρτης


Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σπάρτης προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ενός ειδικού βυτιοφόρου οχήματος καθαρισμού φρεατίων και αγωγών υπονόμων με σύστημα ελέγχου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, συνολικού προϋπολογισμού 510.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Σπάρτη, Ηλ. Γκορτσολόγου 52, στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ την 10η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση και έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Πληροφορίες στα τηλ. 2731025331 κ. Γ. Λαζαράς.