Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 16/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση Δημοσίων χώρων Τ.Κ. Λογκανίκου και Γεωργιτσίου Δ.Ε. Πελλάνας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

2ο Περί έγκρισης μελέτης (τεύχη ανάθεσης) «Μελέτη κλειστού αρδευτικού δικτύου Βαρικών Ριβιώτισσας, Αγ.Κυριακής, Ριζάς, Βαφειού Δ.Σπάρτης»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

3ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αλεσίων του Δήμου Σπαρτιατών»                                

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

4ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος λόγω αποδοχής από ΥΔΡΟΒΑΤ  ΑΕΒΕ  ποσού 22.482,53 €

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

5ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

6ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης για το οικονομικό έτος 2014.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

7ο Περί καθορισμού δικαιώματος βοσκής οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

8ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους διαφήμισης οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

9ο Περί επιβολής - αναπροσαρμογής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 01-01-2014.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

10ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2014.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

11ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων και πλατειών οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

12ο Περί επιβολής τελών κοιμητηρίων οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

13ο Περί εγκρίσεως δαπανών για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου – Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

14ο Περί εγκρίσεως δαπανών για την Εορτή Αεροπόρων στο Γεωργίτσι – Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

15ο Περί εγκρίσεως μελέτης του έργου «Κατασκευή κλειστού κυκλώματος άρδευσης στον Καραβά (2ος ειδικός προϋπολογισμός)»                      

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

16ο Περί υποβολής πρότασης για ένταξη πράξης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.)

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

17ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση κτιρίου «Σχολαρχείου» στον οικ.Πολύδροσο, αναδόχου Π. & Α. Μάνης Τεχνική Ο.Ε.                           

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

18ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για: «Ειδική εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών 2012- αποδοχή χρηματοδότησης».                        

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

19ο Περί  τροποποίησης του προϋπολογισμού για ενίσχυση της πίστωσης: «Φωτισμός και κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης».          

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

20ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την απόδοση χαρτοσήμου ενοικίων προηγουμένων χρήσεων.                 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

21ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού σχετικά με έσοδα από τόκους των  αποθεματικών κεφαλαίων πρώην Δήμων.                       

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

22ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».                 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

23ο Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για την «Συνδιοργάνωση με τον Ιατρικό Σύλλογο Σπάρτης και το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας της 21ης Ημερίδας Ενημέρωσης του Κοινού  για τις Ρευματικές Παθήσεις" - Έγκριση και διάθεση πίστωσης. - Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

24ο Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου» - Τροποποίηση Προϋπολογισμού                               

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

25ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2013.         

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

26ο Περί  τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για ενίσχυση των πιστώσεων για επιχορηγήσεις σε συλλόγους και σωματεία

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

27ο Περί επιχορήγησης συλλόγων - σωματείων

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

28ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα ποταμών και χειμάρρων Δήμου Σπάρτης», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος