Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας


Παροχή υπηρεσιών Αποκλειστικών Νοσοκόμων και παραμονή συνοδών ασθενών

 10/10/2013

             Στα πλαίσια των καθηκόντων μας και της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου θεωρούμε απαραίτητη τη ενημέρωση του κοινού για το θέμα της παροχής υπηρεσιών των Αποκλειστικών Νοσοκόμων, καθώς και της παραμονής συνοδών ασθενών στο χώρο του Νοσοκομείου.

             Σε περιπτώσεις ασθενών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από Αποκλειστικές νοσοκόμες και αποκλειστικούς νοσοκόμους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε ονομαστικό πίνακα που τηρείται στο Νοσοκομείο.          

             Στις περιπτώσεις περιστατικών, όπου κατά την κρίση του Διευθυντή του Τμήματος νοσηλείας, είναι απαραίτητη η παραμονή ενός συνοδού για τον ασθενή, θα δίνεται άδεια παραμονής σε συγγενικό πρόσωπο, η οποία θα υπογράφεται από το θεράποντα ιατρό ή την νοσηλεύτρια Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τμήματος, θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο του ασθενoύς και θα αναγράφει τη συγγενική σχέση με αυτόν.

             Σε περίπτωση παραμονής συνοδού προσώπου που απασχολείται κατ’ οίκον για τη φροντίδα του ασθενούς, το πρόσωπο υποχρεούται να δηλώνει στην Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας το ΑΜΚΑ του, καθώς και το ΑΜΚΑ του εργοδότη και να προσκομίζει αντίγραφο του εργοσήμου για τον τελευταίο πλήρη μήνα της απασχόλησής του.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Πολιτείας.

 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ