Διαγωνισμός στο Δήμο Ανατολικής Μάνης


Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι ο Δήμος Ανατολικής Μάνης προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια δύο καινοτόμων βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης, προϋπολογιζόμενης αξίας 123.000,00 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ανατολικής Μάνης, οδός Ελευθερολακώνων από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών στις 18/10/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών και ώρα λήξης ορίζεται 10:00.

Πληροφορίες στο τηλ. 2733360331,334 κα Βάλβη.