Δήμος Ανατολικής Μάνης


Δήμος Ανατολικής Μάνης : Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης

Στο Δήμο Ανατολικής Μάνης σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/A/2010) πρόκειται να συγκροτηθεί, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Όλοι οι φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του δήμου, δημότες, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών και όχι αργότερα από τις 8-10-2013, στα γραφεία του Δήμου και στους υπαλλήλους κ. Καραμπάση Ελένη και κ. Σαμιώτη Κωνσταντίνο, τηλ. επικ. 2733360313-4.

Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.anatolikimani.gov.gr.                                                   

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Πέτρος Ανδρεάκος