Προμήθεια ειδών κυλικείου για το ΚΕΕΜ.


Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του:

Το ΚΕΕΜ προκήρυξε ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές, για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας ειδών κυλικείου προϋπολογισμού με βάση την κατανάλωση (τζίρος) περίπου ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00€) ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή & σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των Ν.2286/95, Ν.2362/95, Ν.2522/97 και ΠΔ 118/07 με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών (δικαιολογητικά-οικονομικές προσφορές)-διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 30 Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στη Λέσχη Αξιωματικών του Στρατοπέδου Σ/χη Κ. Δαβάκη (ΚΕΕΜ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών, παρουσία όσων έχουν υποβάλλει φάκελο προσφοράς. Πληροφορίες και παραλαβή των Γενικών και Ειδικών όρων του διαγωνισμού δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 08:00 έως 14:00 στο ΚΕΕΜ. Τηλ. 2731035380 εσ. 104-114.