ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                                        

ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ                                          

ΑΣΤΥΝ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                 

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ                                  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                         

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Σπάρτη 22 Αυγούστου  2013

 

ΘΕΜΑ   :  << Προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων στο Μυστρά, κατά την διάρκεια της  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ από 27 – 08 - 2013   μέχρι και 02 – 09 – 2013.  >>

 

                   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

          ΄Έχοντες υπ’ όψη :

1.-   Τις διατάξεις του άρθρου  52, παρ. 1,2  του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 τ.Α΄), <<Περί Κυρώσεως Κ.Ο.Κ.>> , όπου αναφέρει ότι οι Αστυνομικές Διευθύνσεις μπορούν να παίρνουν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας προσωρινά, όταν επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση προσωρινών καταστάσεων.

2.-   Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφ. α΄ και β΄ του Ν.2800/2000 (Α-41).

3.-   Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (Α-58) «Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ., σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».

4.-   Την υπ’ αριθ. 6919Α/13/1237212  από  21-08-2013 αναφορά του Τ.Τ. Σπάρτης.

5.-  Την ανάγκη λήψεως μέτρων κυκλοφορίας των οχημάτων στο Μυστρά ,κατά την διάρκεια της Εμποροπανήγυρης, προς πρόληψη τυχόν ατυχημάτων από τους χρησιμοποιούντες την οδό.

                                         Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε    

1.-   Απαγορεύουμε την κυκλοφορία παντός οδικού οχήματος στην Εθνική Οδό  Σπάρτης – Μυστρά, από την 4,8 Χ/Θ  μέχρι την πλατεία Μυστρά , για το χρονικό διάστημα από 27-08-2013 έως και 02-09-2013 και κατά τις ώρες 17.30΄ μέχρι  01.00 ΄.

2.-   Καθορίζουμε   ως  οδό μοναδικής  κατευθύνσεως  την ανώνυμη  Δημοτική  οδό  από  την 4,8 Χ/Θ περίπου  Ε.Ο. Σπάρτης – Μυστρά μέχρι το παλαιό κτίριο της     Αστυνομίας  Μυστρά και το τμήμα της ανώνυμης  Δημοτικής  οδού  μέχρι  την  συμβολή της με την Επαρχιακή οδό  Μυστρά – Παρορίου, με  κατεύθυνση  προς  Μυστρά  και  Παρόρι, αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα από 27-08-2013 έως και 02-09-2013 και κατά τις ώρες από 17.30΄  μέχρι 01.00 .

3.-   Καθορίζουμε ως  οδό  μοναδικής κατευθύνσεως, με  κατεύθυνση  προς  Σπάρτη, το αναφερόμενο  στην  παράγραφο 1 τμήμα της Ε.Ο Σπάρτης – Μυστρά , τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες , όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες κυκλοφορίας και για  λόγους ασφαλούς κινήσεως των πεζών κατά το χρονικό διάστημα από 27-08-2013 έως και 02-09-2013.

4.-   Απαγορεύουμε  τη στάση και στάθμευση οχημάτων  στις  αναφερόμενες στην   παρ. 2,  ανώνυμες  Δημοτικές  Οδούς, από τη συμβολή  με την  Ε.Ο. Σπάρτης- Μυστρά  { 4,8 Χ/Θ } μέχρι  την διακλάδωση με την Επαρχιακή οδό Μυστρά – Παρορίου  και στις δύο πλευρές αυτών κατά το χρονικό διάστημα από 27-08-2013 έως και 02-09-2013.                                                      

 5.- Οι παραβάτες  της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα  με  τις διατάξεις  του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3452/2007, η  δε   εκτέλεση  αυτής  ανατίθεται   στους   Αστυνομικούς  της   Ελληνικής Αστυνομίας.

6.- Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές εφημερίδες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και ανακοινωθεί στα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα.

7.- Έναρξη και ισχύς της παρούσας σύμφωνα με τις προαναφερόμενες στην παρ.1 του άρθρου 1, προθεσμίες.

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ                  

    ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ