Ξεκίνησε την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2013 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

Ως άτομα μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονικά αμειβόμενη θέση με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση ή είναι άνω των 50 ετών ή είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και ως άτομα πολύ μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών.

Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τα άτομα, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους i) 12 μήνες για τα άτομα που θα προσληφθούν και ανήκουν σε μειονεκτική θέση και ii. από 12 έως 24 μήνες για τα άτομα  που θα προσληφθούν και ανήκουν σε πολύ μειονεκτική θέση.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους πραγματικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους (μισθωτούς και ημερομίσθιους) ανέρχεται στο 50% του συνόλου των i. ακαθάριστων πραγματικών μηνιαίων αποδοχών και ii. των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών, με ανώτερο ποσό τα 24 ευρώ ημερησίως ή τα 600 ευρώ μηνιαίως, κατ΄ ανώτατο όριο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, όπου υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά.