Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, του Νόμου 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και την από 19/04/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Μαΐου 2013 στο Διοικητήριο Π. Ε. Λακωνίας (2ο χιλ. Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου) και στην αίθουσα εκδηλώσεων «Λακώνων Ποιητών Ν. Βρεττάκου & Γ. Ρίτσου», με ώρα έναρξης την 17:00 μ. μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων για τη διαπίστωση απαρτίας.
  2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων, για την τήρηση των πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό - της Γεν. Συνέλευσης Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης.
  3. Ανάγνωση και έγκριση Διοικητικού απολογισμού του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Λακωνίας από 01/01/2012 έως 31/12/2012 και από 01/01/2013 έως 31/03/2013.
  4. Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού από 01/01/2013 έως 31/12/2013 και από 01/01/2013 έως 31/03/2013 και έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής και έγκριση αυτών.
  5. Ανάγνωση και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2014
  6. Εκλογή μεταξύ των αντιπροσώπων με ψηφοφορία δυο (2) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα είναι Δικαστικός Αντιπρόσωπος, που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Σπάρτης, ύστερα από σχετική αίτηση του Δ.Σ. της Ένωσης.
  7. Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή ένδεκα (11) Τακτικών και τεσσάρων (4) Αναπληρωματικών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, καθώς κα εκλογή τριών (3) μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή και δυο (2) αναπληρωματικών.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας