Δήμος Σπάρτης - Αυτοδιοίκηση


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», συγκροτείται σε κάθε Δήμο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Στο Δήμο Σπάρτης συγκροτήθηκε η ανωτέρω επιτροπή, σύμφωνα με την αριθμ.68/28-02-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, της οποίας η διάρκεια θητείας της δεν υπερβαίνει τα δυόμισι έτη. 

Μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι φορέων (εμπορικών– επαγγελματικών), συλλόγων (επιστημονικών–αθλητικών– πολιτιστικών), ενώσεων (γονέων & κηδεμόνων), οργανώσεων και κινήσεων πολιτών (εθελοντικών και μη), τοπικών συμβουλίων νέων, λοιπών οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς  εκλογικούς καταλόγους.

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παραπάνω επιτροπή, να ορίσετε εκπρόσωπό σας με τον αναπληρωτή του, έως την 29η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή.

Επίσης, κάθε πολίτης που επιθυμεί να συμμετέχει στην παραπάνω επιτροπή, θα πρέπει να εκδηλώσει ενδιαφέρον εντός της ίδιας προθεσμίας, δηλαδή έως την 29η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή.

Δηλώσεις μπορεί να κατατεθούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση otamystr@otenet.gr, είτε στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Αρμόδιος υπάλληλος:  Μαρία Πετράκου.

 

                       Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                                            Σταύρος Αργειτάκος